Образованието в област Стара Загора през учебната 2019/2020 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIОсновните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:

През учебната 2019/2020 година в детските градини са записани 10 201 деца, или с 0.7% по-малко от броя им през предходната година.
През 2019 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 987 и 1257 ученици;
Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година е 5089.

Предучилищно образование

Към 1.12.2019 г. в област Стара Загора функционират 78 самостоятелни детски градини с директор. В сравнение с предходната година броят им не се променя. В тях са записани 10 201 деца, от които 5353, или 52.5%, са момчета (фиг. 1). В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 0.7%.

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Стара Загора
5421363114

Местата в детските градини за учебната 2019/2020 г. са 10 790.
Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2019/2020 година е 78.7%.
Средният брой деца в една детска градина за област Стара Загора е 131 (118 за страната). Една група се формира средно от 24 деца (23 за страната).
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 883 души, като в сравнение с предходната учебна година нараства с 25 души, или с 2.9%. Детските учители са 825 или 93.4% от педагогическия персонал.

Общо образование

Към 01.10.2019 г. в област Стара Загора учебни занятия се водят в 101 общообразователни училища.
През учебната 2019/2020 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 26 581 (фиг. 2). В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 1.6%.

Фиг. 2. Учащи в общообразователните училища по групи класове в област Стара Загора
76438756857867

През 2019 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 2 701 ученици, а средно образование – 987 ученици.
Учителите в общообразователните училища през учебната 2019/2020 г. са 2 387, или с 6.4% повече в сравнение с предходната учебна година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение в област Стара Загора през учебната 2019/2020 година се осъществява в 17 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 7 476 души и в сравнение с предходната година намалява с 2.4%.
В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 6 104, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация – 1 234 и в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 138.
През настоящата учебна година учителите в професионалните училища за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация са 570 като 74.2% от тях са жени. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 4.0%.
През 2019 г. в професионалните училища средно образование са завършили 1 257 ученици.

Висше образование

През учебната 2019/2020 година общият брой на студентите, включващ записаните в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ е 5 089, и е с 0.4% по-малко в сравнение с предходната учебна година.
През изминалата 2019 г. висше образование степен „магистър“ са завършили 463 студенти, степен „бакалавър“ – 515 студенти и „професионален бакалавър“ – 54 студенти.
Преподавателите, обучаващи студентите в област Стара Загора се увеличават с 12.3% спрямо предходната година и броят им достига до 638, като 326 от тях са жени.

Методологични бележки

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) – ревизия 2011 г. (ISCED 2011), и съпътстващите я методически ръководства.
МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории. Основните понятия и определения на ISCED са планирани да бъдат международно валидни и съпоставими в пълния обхват на образователните системи. Класификацията се основава върху три компонента: международно одобрени понятия и определения, класификационни системи и картографиране на образователни програми и свързаните с тях квалификации в страните по света.
Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.
Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна формана обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система според използваните дефиниции на МСКО 2011.
Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова
Повече информация и данни за статистиката на образованието могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Образование и учене през целия живот”, както и в информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=42).
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн