Брачност и бракоразводност в област Стара Загора през 2019 година: Мъжете създават семейство на 32, жените – на 28-29

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIБракове

През 2019 г. в област Стара Загора са регистрирани 1235 юридически брака – със 78 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност (брой сключени бракове на 1 000 души от населението) е 3.9‰. Три четвърти от всички регистрирани бракове (859) са сред населението в градовете.

През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.1 и 28.8 години.

Сключилите брак през 2019 г. във възрастовата група 25-34 години са 48.0% за мъжете и 46.6% за жените.

За 85.7% от жените и 85.3% от мъжете, сключили граждански брак през 2019 г., той е бил първи.

Фиг. 1. Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Стара Загора (на 1000 души)
8907807

Разводи

Броят на разводите в област Стара Загора през 2019 г. е 512, или с 49 повече от регистрираните през 2018 година. От всички прекратени бракове 77.3% се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени „по взаимно съгласие“ (84.2%), следват причините „фактическа раздяла“ (10.4%) и „несходство в характерите“ (4.5%).

Най-голям процент на разводите – 40.6 при мъжете и 40.0 при жените, са във възрастовата група 40 – 49 години. За 10.7% от жените и 12.3% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2019 г., разводът не е бил първи.

Фиг. 2. Бракоразводи по възраст на съпрузите в област Стара Загора през 2019 година
89078022

Методологични бележки

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението, включително бракове и разводи, е Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за сключен граждански брак и съобщение за прекратен граждански брак.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития, в териториален разрез, са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области), по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на лицата при настъпване на демографското събитие се изчислява в навършени години, въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчислението на население към края на предходната и края на отчетната година.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн