Заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров за мерки за превенция срещу COVID-19

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Zhivko Todorov interviewО Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

З А П О В Е Д
№ 10-00-725
Стара Загора, 13.03.2020 г.
На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р–37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020г. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID-19, и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г.:

Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам мерки за превенция на територията на Община Стара Загора считано от 14,00 часа на 13.03.2020 г.
- забранявам събирания и провеждане на мероприятия в пенсионерски и читалищни клубове;
- забранявам ползването на банята на Старозагорски минерални бани;
- спирам за срок от един месец посещенията на всички културни институции – музеи, библиотеки, куклен театър, драматичен театър и опера;
- ежедневно да започне дезинфекция на всички детски площадки, паркова мебел и спортни съоръжения;
- на територията на общински пазари да се създаде организация за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори;

- да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки , барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии;
- да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата, университетите и другите обучителни институции и организации. При възможност да се въвежда дистанционна форма на обучение;
- да се преустановят посещенията на децата в детски ясли и детски градини до 29.03.2020г.;
- да се преустановят всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
- да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други/;
- всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
- да се преустановят всички детски и женски консултации, профилактични прегледи и имунизации, планови операции, както и свижданията във всички лечебни заведения на територията на Общината.
- при извършване на радостни обреди /сватби и кръщенета/ в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани;
- погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията чл.22 от наредба №2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници
Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Стара Загора.
Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, Заместник кметове, Секретар на Община Стара Загора за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ – Стара Загора, директор на ОД-МВР и Областен управител – за сведение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник кметове и на секретаря на Община Стара Загора.

ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на община Стара Загора
#социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн