“Възраждане” с отрицателна позиция относно концесията за проучване и добив на злато в Област Стара Загора, настоява за повече информация

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Площ-Свети-Никола-ПП-ВъзражданеПартия “Възраждане” изпрати до медиите отрицателната си позиция относно решението на Министерския съвет да предостави площ в размер на 155.75 кв.км на територията на Област Стара Загора на частния инвеститор „Дънди Πpeшъc Meтaлc Чeлoпeч“ EAД за проучване и промишлен добив на злато и метални полезни изкопаеми.

Разрешението на министъра на енергетиката Теменужка Петкова е в сила от 13 декември 2019 г., №524. Ообнародвано е в „Държавен вестник”, брой 6, от 21 януари 2020 г., стр. 110. Според него ĸoмпaниятa щe влoжи зa cpoĸ oт 3 гoдини минимyм 470 000 щaтcĸи дoлapа в пpoyчвaтeлни дeйнocти. Границите на площта “Свети Никола”, определена с гранични точки съгласно приложението, обхваща следните райони: община Стара Загора – с. Пъстрово; община Казанлък – с. Бузовград, с. Горно Черковище и с. Средногорово; община Павел баня – с. Турия; община Братя Даскалови – с. Славянин и с. Горно Ново село.

“Възраждане” е против проучването и добива на подземни богатства на територията на област Стара Загора поради следните причини, се казва в позицията:

1. Възлагането на концесия според разпоредбите в Закона за концесиите, в сила от 01.02.2018 г., би следвало да се извърши при спазване на принципите на публичност и прозрачност. Според Чл. 36 от същия закон част от органите, които имат функции по стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите, са общинските съвети и кметовете на общини. Ние питаме защо към днешна дата не сме чули изявление от кметовете на засегнатите общини и защо информацията не е стигнала до общинските съветници и гражданите? Спазени ли са принципите на публичност и прозрачност?

В чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България е записано, че “подземните богатства са изключителна държавна собственост”, а според ал. 6 трябва да се „управляват в интерес на гражданите и обществото“. По наше мнение това по никакъв начин не е спазено при настоящите условия. В «Държавен вестник», бр. 46 от 12.06.2007 г. е публикувана методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, което при всички положения не е повече от 2% от стойността на добитата руда, и то заплатени при постигнати поне 60% рентабилност. Според нас от Възраждане тези конституционни такси не защитават националния интерес на България.

2. Проучванията и добивът на злато и ценни метали носят риск от замърсяване на околната среда и неблагоприятна промяна на релефа. Технологичният процес за добиване преминава през следните основни етапи: добив на руда; трошене и смилане на рудата, гравитационно обогатяване; депониране на минни отпадъци.

Експлоатацията на участъка ще се извършва по открит способ с пробиване и взривяване, последвано от изземване на добитата маса. Следва процес на многоетапно гравитационно обогатяване на добитата руда, който най-рентабилно се извършва чрез процеса на флотация, при който се използват силно опасните реактиви дитиофосфат и меден сулфат, както и средно опасните химически вещества калиев амилов ксантогенат и пенообразувател.

Съхраняването на отпадъците става чрез изграждането на хвостохранилище. Това крие определени рискове. Примерно, според оценката на риска за замърсяване, по поречието на р. Тополница от хвостохранилище „Чавдар” на „Дънди прешъс металс” се просмукват в подпочвените води кисели води, утайки и инфилтрати, богати на арсен и тежки метали. Данните са от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София.

Риск съществува и от замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици от изкопните действия; намаляване на биологичното разнообразие на растителния и животински свят; замърсяване на обработваеми земи; промяна на ландшафта – въздействие върху геоложката среда чрез промяна на релефа, в резултат на препозициониране на скални маси.

Изложените факти неминуемо ще рефлектират върху местния поминък и досегашната чистота на произвежданите продукти ще бъде поставена в опасност, както и ще намали конкурентоспособността на производителите. Това засяга производството на розово и лавандулово масло, от които се възползва българската фармацефтична и козметична промишленост, както и пчеларството и животновъдството. Районът е богат с лечебни минерални извори и поради опасностите от замърсяване ще бъде застрашен балнеоложкият туризъм в Старозагорските минерални бани, Павел баня и с.Овощник (Казанлъшко).

Според “Възраждане” е редно гражданите на съответните общини да бъдат детайлно запознати с плановете на чуждестранния инвеститор и да бъдат обсъдени рисковете, които крие неговото инвестиционно намерение. Стратегическите решения за развитие на регионите трябва задължително да бъдат подлагани на публично обсъждане и в никакъв случай не бива да бъде допускано те да противоречат на интересите на гражданите – заявяват от партията, която изразява готовност да се противопостави на разработването и експлоатацията от чужди компании на българските подземни богатства. “При липса на чуваемост, прозрачност и ангажираност от страна на институциите за опасностите, съпътстващи инвестиционните намерения на канадската компания на територията на област Стара Загора, сме готови да инициираме местни референдуми и подписки и да организираме протести” – се казва в позицията на “Възраждане”.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн