Близо 150 милиона лева е Проектобюджетът на Община Стара Загора за 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Zhivko Todorov 660_9_365Доклад по Проектобюджета на Община Стара Загора за 2020 г. на кмета Живко Тодоров*

ПРИХОДНА ЧАСТ

В предложения проект за Бюджет на Община Стара Загора за 2020 година приходната част е в размер на 148 379 818 лева, в т.ч. държавни приходи – 81 368 132 лева и общински приходи – 67 011 686 лева. Относителния дял на държавните приходи е 54.84 на сто, а на местните приходи – 45.16 на сто.

През 2020 година се очаква Община Стара Загора да разполага с постъпления общо в размер на 148 379 818 лева. Основно тези постъпления се делят в следните групи: собствени приходи (данъчни и неданъчни), бюджетни взаимоотношения с централния бюджет (субсидии и трансфери), преходен остатък от предходната година и финансирания. Най-голям относителен дял от очакваните постъпления съставляват предоставените трансфери от централния бюджет, които са планирани съобразно определените размери в чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година – общо 84 817 679 лева (57.2% от приходите). Те се предоставят под формата на: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и снегопочистване и целева субсидия за капиталови разходи. В сравнение с 2019 година общото увеличение е 9 658 125 лева или 12.85 на сто.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности възлиза на 76 803 779 лева и е с 8 648 025 лева или 12.69 на сто повече от определената със ЗДБРБ за 2019 година. Завишението е в резултат на увеличените единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности.

В резултат от промяната в механизма за разпределение на общата изравнителна субсидия през 2020 година общината ще получи 4 862 500 лева, които са с 681 900 лева повече от предходната година. Утвърденият със закона трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища е 440 100 лева, като увеличението спрямо 2019 година е 66 400 лева или 17.8 на сто.

Целевата субсидия за капиталови разходи определена със ЗДБРБ за 2020 година е 2 711 300 лева. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен с 261 800 лева или 110.7 на сто ръст спрямо 2019 година.

Очакваните постъпления от собствени приходи по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджети възлизат на 1 328 337 лева. От тях за училищата – 79 964 лева, за детските градини – 79 333 лева, за регионалните културни институти – 89 040 лева и за ОП „Ученическо хранене“ – 1 080 000 лева.

Реализираният преходен остатък по бюджета на общината към 31. 12. 2019 година е 10 448 394 лева. Икономиите на разходи в делегираните от държавата дейности са в размер на 4 626 936 лева, в т. ч. преходни остатъци по бюджетите на училища – 1 945 818 лева, на детски градини – 278 604 лева, на регионалните културни институти – 256 739 лева, общинска администрация –75 028 лева и социални дейности, здравеопазване, отбрана и култура – 2 070 747 лева.

Планираните приходи от местни данъци през 2020 година са 21 545 000 лева или минимален годишен ръст от 0.4 на сто спрямо разчета за 2019 година, който ще се постигне в резултат на засилените мерки, насочени към повишаване събираемостта на данъчните приходи. При изготвянето на прогнозните разчети, след анализ са изключени приходите с еднократен характер постъпили през изминалата година, които не водят до устойчиво нарастване на собствените приходи на общината.

Очакваните постъпления от общински такси за 2020 година възлизат на 16 982 196 лева. Постъпленията от такса битови отпадъци са разчетени на база одобрена от Общински съвет план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата и управление на дейностите по отпадъците през 2020 година и формират 59.8 на сто от разчетите за общински такси.

Планираните приходи от общинска собственост 5 090 000 лева са обвързани с приетата от общински съвет годишна програма за управление на общинската собственост и решение на общински съвет от 19 декември 2019 г. за продажба на право на строеж. Предвидените плащания по главници за 2020 година са в размер на 1 648 968 лева, в т. ч. за реконструкция на Централен градски пазар – 252 804 лева, за реконструкция на покрит плувен басейн – 196 164 лева, по кредита за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства – 1 200 000 лева.

От общински приходи се планира през 2020 година да се предоставят трансфери на държавните културни институти в размер на 370 000 лева и 400 000 лева на Областна дирекция на министерство на вътрешните работи за заплати и издръжка на специализираното звено “Общинска полиция”. За реализиране на проект по “Красива България за обект „Благоустрояване на ДГ № 1 „Звънче“ гр. Стара Загора ще бъде предоставен трансфер на Министерство на труда и социалната политика в размер на 60 000 лева.

Реализирания преходен остатък от местни дейности към 31.12.2019 година е 5 821 458 лева. Преобладаваща част от него е формирана от получения в края на годината целеви трансфер от министерство на финансите в размер на 4 500 000 лева за изграждане на спортна зала в парк “Артилерийски”.

Общия размер на общинските приходи за 2020 година възлиза на 67 011 686 лева.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Представеният за обсъждане бюджет на Община Стара Загора за 2020 година в размер на 148 379 818 лева е балансиран в своята разходна част спрямо приходите.

Планираните разходи по текущият бюджет за 2020 година – 126 915 274 лева, са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

Функция “Общи държавни служби” 9 070 919 лв.
в т.ч. държавно финансиране 4 291 028 лв.
*общинско финансиране 4 779 891 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват изплащането на работните заплати и осигурителни плащания на 278 бройки щатен персонал “Общинска администрация “. Чрез общинското финансиране осигурява издръжка на администрацията в гр. Стара Загора, кметствата, административните бюра, Общински съвет и дофинансиране на 81 щатни бройки в дейност „Общинска администрация”- 1 276 256 лева. В тази функция са планирани средства за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на общинските съветници – 51 броя и омбудсмана – 903 635 лв., разходи за представителни цели за кмета и председателя на Общински съвет – 76 000. и за помощи отпускани по решение на общински съвет – 25 000 лв.

Функция “Отбрана и сигурност” 836 527 лв.
в т.ч. държавно финансиране 706 527 лв.
общинско финансиране 130 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати и осигурителни плащания на щатен персонал (изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление, денонощни дежурни, материално стимулиране на обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ), център за превенция и издръжка. Материална издръжка на офисите за военен отчет, детски педагогически стаи, районни полицейски инспектори, доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.
С общински средства ще се финансират разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии – 100 000 лв. и издръжка на дейности по вътрешната сигурност – 30 000 лева.

Функция “Образование” 61 127 504 лв.
в т.ч. държавно финансиране 57 485 664 лв.
общинско финансиране 3 641 840 лв.

Предоставените средства по единни стандарти в образованието осигуряват средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 4 384 деца в детските заведения, 542 деца в подготвителни полудневни групи в училище, 12 343 ученици в не специализирани училища, 254 ученици в спортно училище, 92 ученици в общежитие, 669 ученици в професионални гимназии и осигурени целево 311 184 лева за стипендии на ученици в гимназиален етап на обучение. Допълнително са разчетени средства за създаване на условия за приобщаващо образование, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VІІ клас, за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас и за подобряване на материално-техническата база на училищата. Като държавно делегирана дейност през 2020 година ще продължи да се финансира и Център за подкрепа за личностно развитие – астрономическа обсерватория и планетариум като средствата по норматив са 141 084 лева. В изпълнение на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование по бюджета на общината са разпределени средства от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в частните детски градини и училища в размер на 484 900 лева. Частните детски градини и училища получават средства за подпомагане на равния достъп и за подкрепа на личностното развитие.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на детски градини – 2 700 000 лева., за издръжка на център за подкрепа на личностно развитие – 454 490 лева и за ученически почивни лагери – 140 000 лева. За финансиране на Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск са предвидени 197 350 лева. Като дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са отразени предвидените средства в размер на 150 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки.

Функция “Здравеопазване” 7 940 609 лв.
в т.ч. държавно финансиране 6 549 659 лв.
общинско финансиране 1 390 950 лв.

Единният разходен стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли“, „Детска кухня“, „Други дейности по здравеопазването“ и „Здравни кабинети в детски градини и училища“ осигурява средства за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодатели, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли, детската кухня, здравните медиатори, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от детските градини, подготвителните групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински и държавни училища. Заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодатели по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и издръжка на общинския съвет по наркотичните вещества и превантивния информационен център;

От общински средства е осигурена издръжката на 859 деца в детски ясли и 700 деца в детска кухня общо за 1 180 000 лева. За финансиране дейността на обслужващото звено към детски ясли и детска кухня са предвидени 210 950 лева.

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 9 340 417 лв.
в т.ч. държавно финансиране 8 585 150 лв.
общинско финансиране 755 267 лв.

Предоставените държавни средства за тази функция осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на персонала в специализираните институции за предоставяне за социални услуги с капацитет от 418 места – дом за пълнолетни лица с физически увреждания, дом за стари хора, дом за пълнолетни лица с психични разстройства и домове за деца, лишени от родителска грижа. Чрез държавен трансфер се финансират и социалните услуги, предоставяни в общността с капацитет от 446 места – дневни центрове за деца и възрастни с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция, център за временно настаняване, център за обществена подкрепа, защитени жилища за лица с умствена изостаналост, звено „Майка и бебе“, кризисен център, наблюдавано жилище и центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 20 бройки щатен персонал и 350 места – 500 000 лева, за материали и консумативи на работещите по програми за временна заетост – 10 000 лева, както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 150 000 лева и 90 000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

Функция “Жилищно строителство,
БКС и опазване на околната среда” 19 923 185 лв.
общинско финансиране 19 923 185 лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и са насочени към дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

В дейност „Водоснабдяване и канализация“ е предвидена вноската на Община Стара Загора по бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия Стара Загора в размер на 15 000 лева.

В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 2 300 000 лева за улично осветление в Стара Загора и кметствата, ремонти на уличното осветление в населените места, ремонт на осветлението в парковете и площадните пространства и други.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са предвидени 4 700 000 лева за текуща поддръжка на улици, тротоари и площадни пространства.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са разчетени 229 290 лева за ремонт и поддръжка на общински имоти.

За дейност „Озеленяване” са предвидени 1 499 231 лева за създаване и поддържане на зелени площи, поддръжка на детски площадки, на минерална баня и други.

В дейност „Чистота” са заложени разходи в размер на 8 110 000 лева за сметосъбиране, сметоизвозване, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и за осигуряване на съдове за битови отпадъци.

В дейност „Управление на дейностите по отпадъците“ са предвидени 2 588 520 лева, включени в план-сметката за заплащане на възнаграждение по договор за сепарираща инсталация за преработка на отпадъци и за експлоатационни разходи на регионалната система за управление на отпадъците.

В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда и дейност и ”Други дейности по опазване на околната среда” са планирани средства за дейности по общинските програми за опазване на околната среда, дезинсекция и дезакаризация и други.

Функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” 8 475 825 лв. в т.ч. държавно финансиране 3 072 181 лв. общинско финансиране 5 403 644 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 76 субсидирани бройки в делегираните от държавата дейности – РБ „З. Княжески“, Регионален исторически музей, Художествена галерия и 125 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейностите по почивното дело 10 000 лева, оркестри и ансамбли 821 878 лева, издръжка на спортни бази и организиране на спортни мероприятия 1 756 775 лева, издръжка на опера – 315 637 лева, зоопарк – 377 712 лева, за подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 10 000 лева, разходи за персонал и осигуряване на дейностите по културата в общината 1 101 542 лева, гробищен парк и издръжка на местни културни институти. Като дофинансиране на общинските културни институти с регионален характер за сметка на общински приходи са заложени 95 000 лева, в т. ч. за РБ „Захари Княжески” – 45 000 лева, за Регионален исторически музей – 25 000 лева и за Художествена галерия – 25 000 лева.

Функция “Икономически дейности и услуги” 8 920 288 лв.
в т.ч. общинско финансиране 8 920 288 лв.

В тази функция са планирани разходи за зимно поддържане и снегопочистване – 440 100 лева осигурени целево от централния бюджет, средства за ремонт общинска пътна мрежа, за абонаментна поддръжка на светофарните уредби, за пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка, както и облекчения за пътуване на ученици, пенсионери и инвалиди – 1 800 000 лева. Тук са планирани и средства за издръжка на общински пазари – 277 293 лева, за дейностите по туризма, за заплати, осигурителни вноски и издръжка на общинска охрана, инспекторат, „зелена зона“, приют за безстопанствени кучета, автогара и звено за градска мобилност и дейностите по организация и контрол на транспортното обслужване, както и средства за финансово подпомагане проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани – 50 000 лева. За осигуряване дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“ са предвидени субсидии за сметка на общински приходи в размер на 450 000 лева. В приложената справка Приложение № 18 може да се запознаете с планираните приходи и разходи за 2020 година на ОП „Ученическо хранене“ – Стара Загора.

Функция “Разходи некласифицирани в други функции” 1 280 000 лв.
в т.ч. общинско финансиране 1 280 000 лв.

В тази функция са предвидени лихвите и таксите по обслужване на инвестиционни кредити, включително към „Регионален фонд за градско развитие“, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и “Райфайзенбанк (България)” ЕАД – 280 000 лева. За спешни и неотложни нужди в местните дейности предвиждаме резерв от 1 000 000 лева.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

През 2020 година Община Стара Загора предвижда 48 458 867 лева за капиталови разходи, като разпределението им по източници за финансиране, е както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи от ДБ – 2 711 300 лева
- от собствен бюджет – 18 753 244 лева, в т. ч. преходен остатък от трансфери за целеви разходи от ДБ – 4 830 800 лева
- от средства от Европейския съюз – 26 790 293 лева
- съфинансиране по проекти – 204 030 лева

§ 51 – 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ
Акценти в инвестиционната програма на Община Стара Загора през 2020 година са основните ремонти на пътна инфраструктура, обновяване на сградите на учебните заведения, спортните зали, реконструкция на канализационната мрежа в града, обновяване на уличното осветление, ремонта на „Многофункционална зала в Областна администрация“ и изготвянето на проекти за бъдещи инфраструктурни обекти в града. Това са преходни обекти, по които ще продължи да се работи през текущата година и други, които са завършени през 2019 година, но ще бъдат разплатени през 2020 година. В проекто-поименния списък за основен ремонт са заложени 17 796 446 лева. Голяма част от средствата са по оперативна програма „Региони в растеж“ за финансиране на ремонт и обновяване на образователната инфраструктура, като училища и градини. С финансиране по оперативните програми ще се ремонтират няколко социални центрове и жилища на обща стойност 1 033 824 лева.

През 2019 година Община Стара Загора сключи договор за поемане на дългосрочен общински дълг с „Фонд за устойчиви градове“, чрез който ще се финансират и реализират два големи инвестиционни проекта, нова визия и благоустрояване на „Руски пазар“ и реконструкция на Зоопарка. Чрез реализацията им ще се постигне една устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда. Финансирането е близо 8 милиона лева.

Завърши рехабилитацията на две основни пътни артерии в града, ул. “Иван Вазов“ и бул. “Крайречен“. Ремонтът включва цялостно преасфалтиране на улиците, подмяна на бордюри, изграждане на тротоари, подмяна на уличното осветление, полагане на нова пътна маркировка, знаци и дъждоприемни шахти. Средствата са заложени в Инвестиционната програма и възлизат на 1 840 хиляди лева.

За мултифункционална зала – реконструкция, модернизация, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на областна администрация в бюджета са заделени 601 460 лева.

§ 52 – 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
За придобиване на дълготрайни материални активи общината е планирала 11 605 706 лева, като 3 584 094 лв. са по оперативни програми.

Предвижда се да бъде закупено оборудване и обзавеждане необходимо за подобряване работата на общинска администрация, детски градини, училища, ясли, социални домове и други. Община Стара Загора ще придобие нови професионални, модерни и функционални машини за цялостно почистване и поддържане на централна градска част, като инвестицията е в размер на 93 770 лева.

Продължава облагородяването и развитието на парк „Артилерийски“ в кв. “Казански“ с изграждане на скейтпарк и въжена градина на стойност 360 473 лева. Скейтпарка ще покрива всички съвременни изисквания и стандарти, както за състезания, така и за забавление. През настоящата година ще започне друг мащабен проект в парка, изграждане на мултифункционална спортна зала. Първоначалното финансиране от 4 500 000 лева е осигурено от държавния бюджет, с което ще започне първият етап от строежа. Спортното съоръжение ще обхване 20 дка общинска площ и ще има капацитет 5 200 седящи места, обособена концертна зала и бизнес зона с конферентен блок, хранене и развлечения и рекреация.

Предстои да се направят няколко кръгови кръстовища на възлови участъци в града, които да облекчат транспортния трафик, като средствата предвидени в бюджета са в размер на 566 500 лева. Това са кръговото кръстовище в кв. “Кольо Ганчев“ по пътя за град Раднево и кръговото движение между „Калояновско шосе“ и ул. “Промишлена“, което към момента е със статут на временно.

Продължава изграждането на нов Гробищен парк в с. Богомилово, за който са предвидени 533 800 лева.

Реконструкцията на сградите и прехвърлянето на дейността на новия приют за безстопанствени животни в землището на с. Могила ще струва на общинския бюджет малко над 300 хиляди лева през 2020 година. Приютът ще се изгради на мястото на бивш пазар за животни в съществуващи сгради, като ремонта ще се осъществи на 2 етапа, първият за капацитет 50 животни, а вторият за 150.

Проект LIFE17 IPE/BG/000012-LIFE IP CLEAN AIR е насочен към домакинствата в град Стара Загора, които желаят да преминат към алтернативни форми на отопление с цел подобряване на качеството на атмосферния въздух, като заменят печките на дърва и въглища с отопление на природен газ или пелети. Финансирането на проекта е 370 000 лева.

Продължава и изграждането на система за управление на градския транспорт, която включва въвеждане на видеонаблюдение на основните кръстовища в града с интелигентна система за превенция на задръстванията и подмяна на светофарни секции. Реализацията се финансирана по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – етап II” по оперативна програма „Региони в растеж“- предвидените средства са 2 796 720 лева.

§ 53 – 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА
Основна част от разчетените средства по този параграф са разпределени за изработване на подробни устройствени планове на обща стойност 288 240 лева. За подобряване работата на общинска администрация и предоставяните от нея услуги са заложени 34 200 лева за програмни продукти.

§ 54 – 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ
Предвидените средства в размер на 100 000 лева ще се изразходват за закупуване на земя и обезщетяване на отчуждени собственици на земя, необходима за осъществяване на общински мероприятия – отваряне на нови улици и други.

§ 55 – 00 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ
За изпълнение на дейности по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – ІІ фаза“ ще бъдат предоставени капиталови трансфери на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за доставка и монтаж на автоматизирана система за таксуване в градския транспорт – 1 374 720 лева и за рехабилитация на ремонтно хале на тролейбусно депо – 278 360 лева. Стара Загора ще има модерен и екологичен транспорт с 33 нови електрически автобуса, както и 18 двойни зарядни станции, като заложеното финансиране през 2020 година е 16 974 715 лева. По този начин ще се осигурят по-ниски нива на замърсяване на околната среда с фини прахови частици и Nox (азотни окиси), които не оказват вредно влияние върху здравето на хората и самата природа.
ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА
СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет. За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети. Разчетите са с индикативен характер и съдържат информация по основни показатели.

През 2020 ще продължи изпълнението на проектите „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“, Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“ – фаза ІІ“, “Предприемане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора” „Най-доброто за децата“ BG16RFOP001-5.001-0012 “Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца – етап 2“, „Изграждане и функциониране на Областен информационен център Стара Загора проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“ и „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на община Стара Загора“.

В община Стара Загора се осъществяват дейности по три проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „С грижа за децата и техните семейства“, „Обучения и заетост“ и „Приеми ме 2015“ и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Вълшебна класна стая“.

Планираните трансфери по сметките за средства от Европейския съюз на общината и преходните остатъци за реализиране на дейности по тези проекти са в размер на 22 875 606 лева. Собственият принос за съфинансиране на проектите е 380 000 лева и е предвиден по бюджета на общината.

Прогнозните разходи за периода възлизат на 28 788 832 лева, в т.ч. за заплати и осигурителни плащания – 1 007 433 лева, за издръжка 787 076 лева и за капиталови разходи – 26 994 323 лева. Приложени са справки – Приложения от № 19 до № 33, за проектите, които Община Стара Загора изпълнява и с индикативните разчети на всеки един проект поотделно за 2020 година.
ПРОГНОЗА ЗА ДИНАМИКАТА И
СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

На заседание от 30.05.2019 година Общински съвет Стара Загора взе решение за поемане на дългосрочен общински дълг (максимален размер до 10 200 000 лева, краен срок за погасяване 25.01.2029 година), под формата на дългосрочен кредит с „Фонд за устойчиви градове“ за финансиране на проекти:

1. „Нова визия и благоустрояване на територията на Руски пазар и разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ (максимален размер до 6 000 000 лева) и

2. „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“ (максимален размер до 4 200 000 лева).

Към края на миналата година са усвоени 838 644 лева за авансови плащания по реконструкцията на Зоопарка.

В проектобюджета за 2020 година се предвижда усвояване за общо 7 860 000 лева от кредитите ФУГ, в т.ч. 3 360 000 лева за реконструкция на Зоопарка и 4 500 000 лева по проекта за Руския пазар. Окончателното усвояване по втория проект е през 2021 година и е в размер на 1 500 000 лева. Погашенията са заложени в актуализираната прогноза за 2021 и 2022 година.

Усвоената през 2019 година част от лимита (10 000 000 лева) на револвиращ банков кредит за мостово финансиране на инвестиционни проекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз, е в размер на 2 058 004 лева.

В проекта на бюджета за 2020 е заложено усвояване на още около 7 000 000 лева и достигане на определения с договора лимит. Погашенията са предвидени в прогнозата за 2021 и 2022 година.

Планираните плащания по главници за 2020 година са в размер на 1 648 968 лева, в т.ч. за реконструкция на Централен градски пазар – 252 804 лева, за реконструкция на Покрит плувен басейн – 196 164 лева и по кредита за предотвратяване и ликвидиране на форсмажорни обстоятелства – 1 200 000 лева.

През 2021 плащанията по главници по дългосрочни заеми от банки в страната се очаква да възлязат на 6 504 944 лева, включително 5 000 000 лева от усвоения лимит на револвиращия банков заем. В прогнозата за 2022 година са заложени още 5 000 000 лева погашения по същия кредит. Годишният размер на погасителните вноски по дълга за предотвратяване и ликвидиране на форсмажорни обстоятелства и по кредитите за Покрития плувен басейн и Централен градски пазар остава непроменен – 1 648 968 лева за всяка от двете години.

Планираните разходи за лихви, такси и комисионни за обслужване на поетия общински дълг за 2020 година са за около 280 000 лева; за 2021 година – 294 000 и за 2022 година – 320 700 лева.

Съотношението на годишния размер на плащанията по дълга на общината към собствените приходи и изравнителната субсидия не надвишава максималния праг, регламентиран с фискалните правила по Закона за публичните финанси.
ПРОГНОЗИ
ЗА ФИНАНСИТЕ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА И ЛИЦА, КОИТО ПОПАДАТ В ПОДСЕКТОР „МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ“

В съответствие с изискванията на чл. 82 от Закона за публичните финанси в бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за приходите и разходите на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и за финансите на контролираните от общината дружества. С указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022г. е утвърден Списък на юридическите лица, включени към подсектор Местно управление“. От общинските търговски дружества в списъка са включени – „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД. За периода 2020г. – 2022 г. в общинските лечебни заведения – „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания“ ЕООД и „Център за психично здраве“ ЕООД се прогнозира да реализират приходи от РЗОК, приходи от финансиране от министерство на здравеопазването и приходи от населението. Приходите на „Център за психично здраве“

ЕООД са основно от финансиране от МЗ, като се предвижда увеличаване на размера им до 6%. Финансиране от МЗ получават и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания“ ЕООД, което представлява 20% от общите приходи на дружеството. Прогнозира се приходите от РЗОК, които са основни приходи за „КОЦ“ ЕООД и „СБАЛПФ“ ЕООД да бележат ръст съответно 2% и 4% . За периода 2020 г. – 2022г. се прогнозира да се получат общо приходи в дружествата, както следва: „КОЦ“ ЕООД 2020г. – 25 450 х. лева, 2021г. – 25 600 х. лева, 2022г. – 25 750 х. лева „СБАЛПФЗ“ ЕООД за 2020г. – 540 х. лв., 2021г.- 550 х. лв., за 2022г. – 560 х. лв., „ЦПЗ“ ЕООД за 2020г.- 1 083 х. лв, 2021г. –1 098 х. лв., 2022г. – 1 125 х. лв. Разходите се оптимизират и лечебните заведения ще реализират положителни финансови резултати, съответно „КОЦ“ ЕООД – за 2020г. -1 х. лв., 2021г. – 8 х .лв. и 2022г. – 15 х. лв., „СБАЛПФЗ“ ЕООД за 2020г. – 10 х. лв., 2021г. – 20 х. лв. и 2022г. – 30 х. лв. Поради очаквано увеличение на финансирането от МЗ, което е основно за „ЦПЗ“ ЕООД, дружеството ще реализира печалба, съответно за 2020г.- 25 х. лв., за 2021г. – 18 х. лв. и за 2022г. –25 х. лв. Дивидентът от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции. Инвестиции от собствени средства се предвижда да се извършат в „Комплексен онкологичен център“ ЕООД за закупуване на медицинска апаратура, на стойност 370 х. лв. За периода 2020г.- 2022г. капиталови и други трансфери от общината се прогнозира да получат „КОЦ“ ЕООД в размер на 300 х. лв. за медицинска апаратура, „ЦПЗ“ ЕООД – 40 х. лв. за строителноремонтни дейности на сградата на поликлиниката и „СБАЛПФЗ“ ЕООД – 100 х .лв. за строително-ремонтни дейности на двете отделения.

В обхвата на контролираните от общината дружества попадат: „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, „Мересев“ ЕООД, Обредни дейности“ ЕООД, „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД, „ДКЦ-I“ ЕООД, „Медицински център-I“ ЕООД , „Дентален център–I“ ЕООД и МЦ „Дерма Гард“ ЕООД.

Тези дружества не получават субсидии от общински и държавен бюджет, с изключение на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, за които се прогнозира да получат субсидия от МФ за вътрешноградски и междуградски пътнически превози, средногодишно по 480 х. лв. и компенсации 1820 х. лв. Очакваният размер на компенсациите от общинския бюджет за пътуване на отделни категории пътници е 1650 х. лв. За периода 2020 г. – 2022 г. общинските търговски дружества ще реализират общо приходи както следва: 2020г.- 15 901 х. лв. и 2021г. – 16 078 х. лв., за 2022г. – 16 150 х. лв. „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, които обслужват целия градски обществен транспорт и част от извънградския транспорт ще реализират средногодишно по 13 000 х. лв. приходи. Извършените разходи за тези дружества ще са съответно за 2020г. – 16 086 х. лв., 2021г. – 16 221 х. лв. и 2022г. – 16 299 хиляди лева. Финансовия резултат на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД ще бъде загуба съответно за 2020г.- 210 х. лв., за 2021г. – 180 х. лв. и 2022г. – 170 х. лв, поради увеличаване размера на амортизациите, във връзка с доставените нови превозни средства. На всички останали дружества, финансовият резултат ще е положителна величина, като общо те ще реализират печалба за 2020г. – 25 х. лв., за 2021 г. – 27 х. лв. и 2022 г. – 31 х. лв. Дивидентът от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции. Инвестиции от собствени средства в ДКЦ-I“ ЕООД в размер на 30 х. лв. и „Медицински център „Дерма Гард“ ЕООД в размер на 20 х. лв. ще е бъдат насочени за закупуване на медицинска апаратура и строително ремонтни дейности, в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД в размер на 75 х. лв. за строителноремонтни дейности.

През 2020 г. ще приключи изпълнението на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ за “Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, които ще усвоят средства в размер на 2 068 хиляди лева за закупуване на автоматизирана система за таксуване на пътници и 365 хиляди лева за рехабилитация на ремонтното хале. През 2019 година стартира изпълнението на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по Оперативна програма „Околна среда“, по който се предвижда закупуването на 33 електрически автобуса с проектна стойност 33 000 000 лева без ДДС и проектирането и изграждането на комплексни трансмисионни станции и кабелни трасета до зарядните станции с проектна стойност 1 410 287 лева без ДДС за нуждите на дружеството. Предвижда се изпълнението на проекта да приключи през 2023 година.

——-
* Публикуваме доклада с малки съкращения
#бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн