Стара Загора-област е на 6-то място в България по използването на интернет в дома

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 г. показват, че 77.9% от домакинствата в област Стара Загора, при 75.1% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 6.5 процентни пункта спрямо предходната година, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел Статистически изследвания – Стара Загора“.
563263527387
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2019 г. област Стара Загора се нарежда на шесто място в страната. Най-висок е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Русе – 84.4%, София (столица) – 83.0% и Смолян – 82.4%, а най-нисък в област Ямбол – 53.4%.

През текущата година 64.0% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Стара Загора използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. През 2019 г. 66.1% от мъжете и 61.7% от жените в област Стара Загора използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-нисък от средния за страната, съответно с 2.0 и 3.9 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2019 г. по образование. Докато 80.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 25.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 68.5%.

Резултатите показват, че през 2019 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 20.3% при средно 25.4% за страната. В отделните области този дял варира между 45.9% за област София и 6.4% – за област Разград.

Методологични бележки

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдението са всички обикновени домакинства и лицата на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2019 г. са анкетирани 4 220 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 164 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, сигурност в интернет, цифрови умения и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2019 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).
#nocсоциални бутони


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн