Обучение за превенция на трафика на деца с цел сексуална експлоатация – на 22, 23 и 24 юли в Стара Загора, хотел “Мериан палас”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET

*
На 27 май 2018 г. проект „Светулка“ стартира своя втори етап, посветен на работата с приемни родители и специалисти, работещи с деца в грижа и деца в риск по темите, свързани с превенция трафика на деца за сексуална експлоатация.

През месеците юни и юли екипът на стартиралия преди година проект “Светулка” провежда 28 специализирани обучения в областните градове на България. Основните акценти на обученията са:

• Методът „Работа по случай“;
• Видове трафик и причини за него;
• Методи за въвличане в трафик на деца: рискови фактори от семейството за въвличане в трафик.
• Стратегии за справяне. Ролята на семейството;
• Основни последици от трафика на деца с цел сексуална експлоатация;
- Симптоми на преживяно сексуално насилие.
Фактори, от които зависи ефекта на насилието върху децата.
- Психологически и поведенчески характеристики при сексуално насилие над деца.
• Умения за възрастни и професионалисти, работещи с деца в грижа или деца в риск:
- Кризисна интервенция;
- Методи и техники за работа с деца в риск;
- Как да разпознаете преживяно насилие според възрастта;
• Превенция – работа по случай

Обучителната програма, разработена от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца при Нов български университет и Сдружение „Рефлективно учене България“ си поставя за цел професионалистите, работещи с деца в грижа и деца в риск да:
* повишат информираността си за риска от трафик на деца с цел сексуална експлоатация;
* да се запознаят с неговите етапи и фактори за въвличане;
* повишат познанията си за разпознаване първоначалните признаци на трафик;
* развият уменията си за работа с децата по тази трудна за възприемане от тях тема;
* както и да получат практически познания относно това как и къде могат да намерят подкрепа – структури, институции, горещи телефонни линии, в случай на нужда.

Всяка организация, социална услуга или професионалисти, които работят с деца в риск, може да се запише за обученията на имейл: Denitsa.avramova@sosbg.org, на тел. 02/8184943 или 0888 023 144.

* * *
03/04/2018 – SOS Детски селища България в партньорство с колегите си от SOS Детски селища Швеция и с финансиране от Фондация Radiohjalpen, Швеция разработиха и стартират проект „Светулка“. Целта на проекта е превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация чрез повишаване на информираността на децата в училищна възраст и подобряване на уменията и познанията на професионалистите, работещи с тях, да разпознават първоначалните признаци на трафик и да извършват превантивна работа с деца от високо-рисковите групи.

България все още е една от страните източник на значителен брой жертви на трафик на хора в рамките на ЕС. Според статистически данни от 2016 г. около 15% от идентифицираните жертви на трафик в България са деца. Те са сред най-честите жертви на насилие и експлоатация, защото не са способни да се защитят и/или са лишени от пълноценна родителска грижа и подкрепа. Най-честите причини за попадането им в схеми на трафик на хора и сексуална експлоатация са бедността, конфликтите и липсата на стабилна семейна среда, които ги лишават от дом и образование и ограничават тяхното нормално развитие.

Понастоящем в България образователната система не разполага със специален модул, посветен на тази тема, разработен на език, разбираем за децата. Информираността сред децата, особено тези, изложени на голям риск от това да станат жертви на трафик, е твърде малка, дори несъществуваща. Децата в риск разполагат с много малко възможности и начини да получат познания, които биха им помогнали да разпознаят признаците на трафикиране. Най-уязвими са именно децата, настанени в алтернативна грижа, деца, които са преживели физическо или психическо насилие, децата, идващи от семейства в риск .

Именно поради тези причини SOS Детски селища България в партньорство с колегите си от SOS Детски селища Швеция и с финансиране от Фондация Radiohjalpen, Швеция разработиха проект Светулка, за да стартират целенасочена кампания за информиране на уязвимите деца в училище, за да обучат професионалисти, които работят с деца в риск и да осигурят включване на тази важна тема в образователната система чрез предоставянето на две методически ръководства: 1.) Мултимедиен образователен модул за деца (МЕМ) и 2.) Ръководство за обучение на приемни родители, професионалисти, които работят в социални услуги за деца.
След края на проекта тези образователни модули ще бъдат дарени на Министерството на образованието, така че цялата образователна и социална система ще може да ги използва.

Конкретните цели на проекта са:

Въвеждане на Мултимедийния модул пилотно в 12 избрани училища, в които децата от рисковата целева група преобладават. Модулът има за цел да повиши детската информираност – да помогне на децата да разберат какво точно представлява трафикът на хора, да ги научи как да разпознават сами рисковите ситуации и хора и да знаят как могат сами да се предпазят. Също така те ще получат практически познания относно това как и къде могат да намерят подкрепа – структури, институции, горещи телефонни линии. Предвижда се модулът да се преподава в продължение на 4 седмици в час на класния в 4 паралелки (от 4 до 7 клас). С изпълнението на тази дейност проектът ще гарантира, че децата ще бъдат по-малко склонни към манипулация и ще знаят как могат да помогнат на себе си или на свои връстници, ако подозират заплаха за тях.

Втората конкретна цел е да осигури на професионалисти, които работят с уязвими деца и приемни родители, необходимите знания и капацитет в превенцията на трафика, рехабилитация на жертви и повишаване на информираността на децата. Те ще имат изключителна полза от организираните обучения за тях на теми, свързани с обхвата и същността на трафика на хора, за уязвимостите на децата и начините за правилна комуникация с жертвите.

Училищата, в които ще се пилотира Мултимедийния образователен модул за деца, ще бъдат избрани спрямо концентрацията на деца в риск в тях. Целевата група на проекта включва деца от различни форми на алтернативна грижа, деца от ромски произход, и деца от бежански семейства.

След пилотирането на модела в избраните 12 училища в страната, ще се направи оценка на това как децата са възприели и реагирали на темата и начина на представяне, за да се направи ревизия или промяна в начина на преподаване по модула.

Модулът за деца ще бъде интерактивен и ще включва филм, анимация, ролеви игри, дискусия и упражнения.

Обученията на възрастните ще обхващат приемни родители, социални работници и психолози, които работят в Центрове за обществена подкрепа, възпитатели и екипи, които работят в Центрове за настаняване от семеен тип. Обученията ще покриват теми като:

- идентифициране на признаци за трафик, включително техники за подлъгване на деца;
- информираност за различните рискови фактори и профили;
- начин на реакция при наличие на възможни рискови ситуации;
- провеждане на разговори с деца на различна възраст и тяхното консултиране по въпроси, свързани с трафика на хора;
- повишаване на информираността на децата по тези въпроси.

Проект “Светулка” ще се ръководи от убеждението, че децата не бива да се разглеждат само като пасивни жертви, а могат и трябва активно да бъдат включени в дейности по превенция. Защото ако успеем да научим децата как сами да се предпазват, тогава бихме могли да повлияем на процеса на въвличане в трафик, респективно върху нагласите и поведението на жертвите на трафик.

5413654
#

nov

spodelime


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн