Издателска дейност в област Стара Загора през 2018 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПрез 2018 година в област Стара Загора са издадени:

* 142 книги с годишен тираж 54 хиляди;
* 46 брошури с годишен тираж 20 хиляди;
* 11 регионални вестника с годишен тираж 1045 хил. и еднократен тираж 20 хиляди.

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури нараства с 97, а средният тираж (Отношение на обшия тираж към броя на издадените книги и брошури) се увеличава от 302 през 2017 на 392 през 2018 г., или с 29.9%, съобщават от Териториално статистическо бюро – Югоизток на Националния статистически институт, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“.
nsi120701
През 2018 г. в област Стара Загора са издадени 11 вестника с годишен тираж 1045 хил., като спрямо предходната година издадените вестници се увеличават с 2 (22.2%), а тиражът – с 438 хил. (72.0%).
nsi120702
Относителният дял на издаваните вестници в област Стара Загора е 8.7% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 6.4% от тиража на всички регионални вестници.

Методологични бележки

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).
В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-нисък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.
Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.
Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.
Заглавие – дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го отличават от други документи.
Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.
Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата.
Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.
Еднократен тираж е средният тираж от тиражите на всички излизания на едно заглавие за година.
Повече информация и данни за издателската дейност могат да се намерят в ИС „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=214) и на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Култура”.
#социални бутони


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн