Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Стара Загора през 2018 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIМалолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 476 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, съобщават от Териториално статистическо бюро – Югоизток на Националния статистически институт. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава незначително с 2, или с 0.4%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
* Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 79.2% ;
* Малолетни (8 – 13 г.) – 20.8%;
* Момчетата – 412 (86.6%);
* Учащи – 329 лица (69.1%);

В криминогенна среда живеят 231 малолетни и непълнолетни, или 48.5%.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършвали повторно противоправни деяния.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2018 г. малолетни и непълнолетни е 166, или 34.9% от всички водени на отчет лица, като 75.3% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2017 г. броят на новозаведените нараства с 52.3%.

Фиг. 1. Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет в ДПС в област Стара Загора през периода 2014-2018 година
Untitled 38

През 2018 г. снети от отчет в ДПС са 133 малолетни и непълнолетни лица, или 27.9% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 54 лица (40.6%), а 75 лица (56.4%) – поради навършване на 18-годишна възраст.

Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви през 2018 г. през ДПС в област Стара Загора са преминали 206 малолетни и непълнолетни. В сравнение с 2017 г. техният брой намалява с 56 или с 21.4%. Момчетата са 163, или 79.1%, а момичетата – 43, или 20.9%.
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е броят и делът на преминалите през ДПС за:
* „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ – 21 лица, или 10.2%;
* „прояви на насилие и агресия“ – 20 лица (9.7%);
* „скитничество“ – 19 лица (9.2%);
* „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 11 лица, или 5.3%.

Извършени престъпления

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, в област Стара Загора е 244 и в сравнение с 2017 г. намалява с 4.7%.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 108 лица или 44.3% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 34.3% (37 лица), на кражби от домовете – 23.1% (25 лица), на части и вещи от МПС – 12.0% (13 лица).

Фиг. 2. Малолетни и непълнолетни извършители на престъпления по някои видове престъпления през периода 2016-2018 година
Untitled 39

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2018 г. в област Стара Загора пострадали от престъпления са 38 деца, от които 14 (36.8%) са момичета. Малолетни са 13 лица (34.2%), а непълнолетни – 25 (65.8%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 15 лица (39.5%) и от блудство – 9 лица (23.7%).

Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Стара Загора са образували 289 възпитателни дела, като 206 (71.3%) от тях са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 276. В срок до един месец са решени 222 дела, или 80.4%. Прекратени на различни основания са 19 дела, или 6.6% от образуваните възпитателни дела.

През 2018 г. местните комисии са наложили 349 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 253 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 308 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:
* „предупреждение“ – в 136 случая (48.4%);
* „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 119 случая (34.1%);
* „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ – в 32 случая (9.2%);
* „предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ – на 25 малолетни и непълнолетни (7.2%).

През 2018 г. местните комисии на територията на област Стара Загора са организирали 70 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 6 562 деца. Обществените възпитатели са работили с 310 малолетни и непълнолетни, а през консултативните кабинети, функциониращи на територията на областта, са преминали 323 лица на възраст от 8 до 17 години.

Методологични бележки

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.
Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.
В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.
В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.
В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.
Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Правосъдие и престъпност“, както и в ИС „Инфостат“(https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=63)
#spodelime


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн