Основни данни за културата в област Стара Загора през 2018 година

STZAGORA.NET
*
NSI 205Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции
В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Стара Загора, са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 291.6 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой нараства с 0.4%. Цифровизирани са 3 663 фондови единици, което е с 0.5% повече в сравнение с предходната година.
Посещенията в музеите през 2018 г. са 274.9 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 8.9%. Приблизително една четвърт от тях (69.4 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 1.3%.

NSI-1
Общият персонал на музеите през 2018 г. е 119 души.

2. Сценични изкуства

През 2018 г. в действащите 5 театъра в област Стара Загора са организирани 1 080 представления, посетени от 135.3 хил. зрители, като в сравнение с 2017 г. представленията се увеличават с 2.2%, а посещенията с 10.0%. Средният брой посетители на едно представление нараства от 116 лица през 2017 г. на 125 лица през 2018 година.
Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2018 година е следното:
2 драматични театъра с 563 представления;
2 куклени театъра с 329 представления;
1 оперен театър със 188 представления.

3. Библиотеки

През 2018 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Стара Загора са 3, като броят им остава непроменен спрямо предходната година. Фондът към 31.12. се състои от 1 012.4 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. С най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите – 90. 7 %. ( 918.1 хил.) Регистрираните читатели са 9976, което е с 2.1% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията намаляват с 8.9 % и достигат 136.8 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 260.0 хил., което представлява 25.7% от общия библиотечен фонд

Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

4. Кина

В края на 2018 г. кината в област Стара Загора са 3, а киноекраните – 14, като броят им остава непроменен спрямо 2017 година.
NSI-2
През 2018 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 1.9%, а посещенията намаляват с 12.6%. Прожектирани са 340 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 28 български, 46 европейски, 254 от САЩ и 12 от други страни.

5. Радиопрограмна и телевизионна дейност

През 2018 г. в област Стара Загора извършва дейност 1 регистриран и лицензиран радиооператор.
На територията на областта функционират 5 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора. Излъчените програми са с обща продължителност 32 653 часа, или със 7.1% по-малко в сравнение с 2017 година.

Методологични бележки

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база.
Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора, в т.ч. нови постановки.
Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.
Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители, приходи от билети. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.
Дейността на радио- и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи.
Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Култура”.

#

социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн