Брачност и бракоразводност в област Стара Загора през 2018 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Бракове

През 2018 г. в област Стара Загора са регистрирани 1 157 юридически брака – със 106 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.6 на хиляда. Три четвърти от всички регистрирани бракове (853) са сред населението в градовете, съобщават от Териториално статистическо бюро – Югоизток на Националния статистически институт.

През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.8 и 28.6 години.

Сключилите брак през 2018 г. във възрастовата група 25 – 34 години са 48.4% за мъжете и 46.4% за жените.

За 85.4% от жените и 84.6% от мъжете, сключили граждански брак през 2018 г., той е бил първи.

Фиг. 1. Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Стара Загора (на 1000 души):
Untitled 36

Разводи

Броят на разводите в област Стара Загора през 2018 г. е 463, или с 52 по-малко от регистрираните през 2017 година. От всички прекратени бракове 79.0% се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени „по взаимно съгласие“ (85.3%), следват причините „фактическа раздяла“ (7.6%) и „несходство в характерите“ (5.0%).
Най-голям процент на разводите – 35.9 при мъжете и 32.6 при жените, са във възрастовата група 40 – 49 години.
За 9.3% от жените и 9.7% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2018 г., разводът не е бил първи.

Фиг. 2. Бракоразводи по възраст на съпрузите в област Стара Загора през 2018 година:
Untitled 37
Методологични бележки

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението, включително бракове и разводи, е Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за сключен граждански брак и съобщение за прекратен граждански брак.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития, в териториален разрез, са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области), по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на лицата при настъпване на демографското събитие се изчислява в навършени години, въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчислението на население към края на предходната и края на отчетната година.
#


бутон за сайт


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн