Образованието в област Стара Загора през 2018/2019 година – детски градини и училища

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIОсновните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:

През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 10 268 деца или с 0.4% повече от броя им през предходната година.
През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 065 и 1 289 ученици;
Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година е 5 232.
Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 123 лица.

Предучилищно образование

Към 1.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 78 самостоятелни детски градини с директор. В сравнение с предходната година, броят им се увеличава с 3 или с 4.0%. В тях са записани 10 268 деца, от които 5 368, или 52.3%, са момчета(фиг. 1). В сравнение с предходната година броят на децата нараства с 0.4%.

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Стара Загора

NSI_1
Местата в детските градини за учебната 2018/2019 г. са 10 763.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година е 76.9%.
Средният брой деца в една детска градина за област Стара Загора е 132 (119 за страната). Една група се формира средно от 25 деца (24 за страната).
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 858, като в сравнение с предходната учебна година нараства с 8 души, или с 0.9%. Детските учители са 802 или 93.5% от педагогическия персонал.

Общо образование

Към 01.10.2018 г. в област Стара Загора учебни занятия се водят в 100 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им остава непроменен.
През учебната 2018/2019 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 27 018 (фиг. 2). В сравнение с предходната учебна година броят учениците в общото образование намалява с 2.0%.

Фиг. 2. Учащи в общообразователните училища по групи класове в област Стара Загора
NSI_2
През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 3 182 ученици, а средно образование – 1 065 ученици.
Учителите в общообразователните училища през учебната 2018/2019 г. са 2 244, или с 8.5% повече в сравнение с предходната учебна година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение в област Стара Загора през учебната 2018/2019 година се осъществява в 18 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 7 660 и в сравнение с предходната година намалява с 6.6%.
В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 6 270, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация – 1 223 и в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 167.
През настоящата учебна година учителите в професионалните училища за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация са 548 като 74.8% от тях са жени. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 0.9%.
През 2018 г. в професионалните училища средно образование са завършили 1 289 ученици.

Висше образование

През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите, включващ записаните в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ е 5 232, и е с 1.3% по-малко в сравнение с предходната учебна година.
През изминалата 2018 г. висше образование степен „бакалавър“ и „магистър“ са завършили 1 036 студенти, „професионален бакалавър“ – 70 студенти, а 18 души са получили диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“.
Преподавателите, обучаващи студентите в област Стара Загора, намаляват с 2.4% спрямо предходната година и броят им достига до 568, като 302 от тях са жени.
#


бутони за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн