Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2019 г. намаляват с 1.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 103.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 10.5% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.9% Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 23.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 33.2 и 12.5%.

В края на март 2019 г. в сравнение с края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.8 хиляди, или с 2.6%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 1.9 хил., а най-голямо увеличение – в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 0.3 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 21.5% и „Операции с недвижими имоти“ – с 14.9%, а най-голямо увеличение – в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (с 25.0%) .

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2019 г. е 1104 лв., за февруари – 1118 лв. и за март – 1179 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1134 лв. и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 0.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Административни и спомагателни дейности“ – с 22.9% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.4%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ с 16.3%.

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 7.8%, като в обществения сектор нарастването е със 7.7%, а в частния – със 7.2%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2019 г. област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1656 лв.) и София (1139 лв.).

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни
#

сподели ме


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн