Детски ясли в област Стара Загора през 2018 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIКъм 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1745 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се увеличава с 86, или с 5.2%.

В градовете на областта детските ясли са 35 с 1579 места, а в селата – 9 със 166 места.

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 1523 деца, или с 22 по-малко в сравнение с 2017 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1553 деца, от които момчетата са 792, а момичета – 761. В сравнение с 2017 г. броят на децата в детските ясли нараства с 2.2%.

Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Стара Загора, по възраст се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 86.4%, следван от дела на децата на 1 година – 11.9%. Няма деца на възраст до 1 година, отглеждани в детските ясли на областта. На 3 и повече години са 11 деца, или 1.7%.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2018 г. общо за област Стара Загора е 19.3%, като най-висока тя е в община Казанлък (28.0%), а най-ниска – в общините Гълъбово (6.8%) и Николаево (7.5%). В община Опан няма функциониращи детски ясли.

В края на 2018 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за областта е 17.2% и в сравнение с предходната година нараства с 0.7 процентни пункта. Най-висока е стойността на показателя за община Казанлък (21.8%), а най-ниска – за община Братя Даскалови (3.8%) (фиг. 1).

Методологични бележки

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в състава на детски градини.
Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на детски градини. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.
Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм., бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на децата до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.
Повече информация и данни от изследването „Детски ясли“ са достъпни в ИС „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=60) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Здравеопазване“.
#сподели бутон


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн