Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIОсновните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

През 2018 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 953 родени деца, като от тях 2 938 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 129 деца, или с 4.2%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2018 г. е 9.2 на хиляда, а през предходната 2017 г. – 9.6 на хиляда. Броят на живородените момчета (1 529) е със 120 по-голям от този на живородените момичета (1409), или на 1000 живородените момчета се падат 922 момичета. В градовете и селата на област Стара Загора живородените са съответно 2120 и 818 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.2 на хиляда, а в селата – 9.3 на хиляда.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в общините Николаево – 22.5 на хиляда, Гурково – 13.2 на хиляда и Павел баня – 11.2 на хиляда, а най-ниска в общините Опан – 5.2 на хиляда, Гълъбово – 7.9 на хиляда и Раднево – 7.9 на хиляда.

Фиг. 1. Живородени в област Стара Загора през периода 2000 – 2018 година:

011

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст в област Стара Загора към 31.12.2018 г. е 64 639, като спрямо предходната година той намалява с 1 092 жени.

През 2018 г. броят на живородените деца от майки под 18 години в област Стара Загора е 234 и спрямо 2017 г. намалява с 30 деца. Броят на живородените деца от жени на възраст 40 и повече години нараства от 83 през 2017 г. на 99 през 2018 година.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2018 г. средният брой живородените деца от една жена в област Стара Загора е 1.76, което е с 0.04 по-малко от 2017 година.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете нараства от 25.8 години през 2017 г. на 26.0 години през 2018 година.

През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Стара Загора е 1977, или 67.3% от всички живородени, което е с 1.1 процентни пункта по-малко в сравнение с 2017 г. (68.4%). Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (80.2%) е по-висок, отколкото в градовете (62.3%).

Смъртност

Броят на умрелите лица през 2018 г. в област Стара Загора е 5 257 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 74 случая, или с 1.4%. Нивото на обща смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (17.6‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.5‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 066 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (25.1‰), отколкото в градовете (13.3‰).

Фиг. 2. Умрели в област Стара Загора през периода 2000-2018 година:

02

Показателят за преждевременна смъртност (под 65 г.) през 2018 г. в област Стара Загора (20.8%) нараства спрямо предходната 2017 г. (19.5%). В стойностите на показателя за преждевременната смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст до 64 години вкл. са 14.0% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 27.2%.

През 2018 г. в област Стара Загора са починали 19 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 6.5‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 17.5‰, през 2005 – 11.6‰, а през 2017 – 9.5‰.

Миграция

През 2018 г. в преселванията между населените места в област Стара Загора са участвали 2 841 лица. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в областта, 41.8% са мъже и 58.2% – жени. По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата на възраст под 20 години (32.6%), следвани от лицата във възрастовата група 20 – 39 години -28.3%, и 60 и повече години – 22.4% от мигриралите лица.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2018 г., в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Стара Загора е намаляло с 2 319 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 7.3‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 4.1‰, а в селата – минус 15.8‰, или намалението на населението в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2018 г. 10 общини в областта имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Гурково (-0.2‰), Стара Загора (-5.3‰) и Казанлък(-8.3‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Опан – минус 32.7‰, следвана от общините Братя Даскалови (-17.8‰) и Гълъбово (-14.1‰).

Положителен естествен прираст има в община Николаево (5.3‰).

Влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст, който през 2018 г. е отрицателен – минус 392 души (-1.2‰).

Методологични бележки:

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, образец ЕСГРАОН – ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Националният осигурителен институт; Министерството на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.
#бутони за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн