Половината от жителите в областта живеят в община Стара Загора. Областният град е с население 135 715 души

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Брой, структура и основни характеристики на населението в област Стара Загора към 31.12.2018 г.
*
_NSIБрой и структура на населението

Към 31.12.2018 г. населението на област Стара Загора е 316 356 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (410 331) и преди област Благоевград (305 123). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 711 души, или с 0.8%.

Мъжете са 153 264 (48.4%), а жените 163 092 (51.6%), или през 2018 г. в област Стара Загора на 1 000 мъже се падат 1 064 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 70 489, или 22.3% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 4.8 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.1%, а на мъжете – 18.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Фиг. 1. Възрастова структура на населението към 31.12.2001 и 31.12.2018 година

5657683В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (45.1%), Братя Даскалови (30.6%) и Чирпан (26.1%). Общо в 8 общини този дял е над средния за областта. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Николаево (17.9%), Гурково (18.1%) и Стара Загора (20.3%).

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 47 298, или 14.9% от общия брой на населението на областта, като спрямо 2017 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – намалява с 0.2 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Николаево – 26.3%, Гурково – 20.2% и Мъглиж – 17.9% от населението на общината. Общо в 6 общини този дял е под общия за областта, като най-нисък е в община Опан – 8.2%, следвана от община Раднево -12.8%.

Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Стара Загора е 59.3%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение през 2001 и 2017 г. този коефициент е бил съответно 48.4 и 58.2%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 53.1%, отколкото в селата – 78.4%.
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в област Стара Загора достига 44.1 години в края на 2018 година.

Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете на областта средната възраст на населението е 43.1 години, а в селата – 46.6 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са: от 16 до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2018 г. е 184 590 души, или 58.3% от населението на областта, като мъжете са 97 389, а жените – 87 201. Броят на трудоспособното население намалява с 2 338 души, или с 1.3% през 2018 г. спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 81 563 души, или 25.8%, а под трудоспособна възраст – 50 203 души, или 15.9% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора това съотношение е 68. За сравнение през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 117 млади хора.

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2018 г. в градовете живеят 229 132 души, или 72.4%, а в селата 87 224 души, или 27.6% от населението на област Стара Загора.

В съответствие с административно-териториалното устройство на България област Стара Загора е разделена на 11 общини и 148 кметства. Към края на 2018 г. населените места в областта са 206, от които 11 са градове и 195 – села. В 4 населени места няма население. В 23, или в 11.2% от населените места живеят от 1 до 50 души включително.

С население над 10 хил. души са 6 общини в област Стара Загора, в които живеят 90.7% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2469 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора – 156 568 души (49.5%). В град Стара Загора живеят 135 715 души.
#

spodelime


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн