Митрополит Кипиран регистрира фондация на името на Св. Киприян Цамблак Чудотворец

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
MitropoliaKiprian 300Фондацията на името на Свети Киприян Цамблак Чудотоворец, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия, ще осъществява дейност в обществена полза. Членовете й ще се стремят към обединяване на усилията с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на културно-историческото наследство на Стара Загора, на деца с изявени творчески способности, с изявени знания по учебните предмети, както и на деца в неравностойно положение.

Цели на фондацията:

1. Устойчиво развитие на политики по опазването на културното наследство.

2. Гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности чрез открояване и конкретизиране на местната специфика с оглед превръщането на културното наследство в съществен фактор за социално икономическо развитие на град Стара Загора.

3. Съдейства за осигуряване на финансови или материални средства за подпомагане на деца в неравностойно положение.

4. Подпомага изграждането и поддържане на материално-техническа база.

5. Подпомага формите на изява и дейноста на талантливи деца.

6. Съдейства за реализиране на образователни програми за децата (здравно възпитание, детски празници и конкурси, състезания, др.).

7. Подпомага деца с изявени способности в учението.

Средствата, с които фондацията ще постига своите цели, са доброволни вноски от членовете, дарения от физически или юридически лица, държавата, обществени организации, приходи от участия в национални и международни проекти и програми.
#nocspodelime


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн