Над 71% от домакинствата вече използват интернет у дома

STZAGORA.NET
*
_NSIРезултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 71.4% от домакинствата в област Стара Загора, при 72.1% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.6 процентни пункта спрямо предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2018 г. област Стара Загора се нарежда на 10-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Кърджали – 84.4%, София (столица) -81.9% и Варна – 76.6%, а най-малък в област София – 51.3%.

През текущата година 63.5% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Стара Загора използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В сравнение с предходната година е отбелязано намаление от 2.3 процентни пункта.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. През 2018 г. 64.7% от мъжете и 62.3% от жените в област Стара Загора използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-нисък от средния за страната, съответно с 0.2 и 0.1 процентни пункта.

7643734Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2018 г. по образование. Докато 88.7% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 35.5% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 64.2%.

Резултатите показват, че през 2018 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 22.4% при средно 22.2% за страната. В отделните области този дял варира между 37.6% за област Видин и 3.6% – за област Разград.

Методологични бележки

Изследването за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.
Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдението са всички обикновени домакинства и лицата на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2018 г. са анкетирани 4 223 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 275 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, ИКТ на работното място, цифрови умения, споделена икономика и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.
Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2018 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722) и в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).
#


сподели ме


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн