Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2017 г.

STZAGORA.NET
*
_NSIОбобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2017 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 105 851 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 1440 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите „Култура, спорт и развлечения“- с 11.6%, „Административни и спомагателни дейности“- със 7.8%“ и „Преработваща промишленост“ – с 4.6%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 12.7%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ – 34.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12.4%, „Добивна промишленост“- 7.0%, „Образование“ – 6.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 6.1%, „Строителство“ – 5.1%, „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 4.9% и други.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2017 година е 12 248 лева (12 448 лева – за страната). Тя е нараснала с 8.9% в сравнение с предходната 2016 година. С най-високи заплати за 2017 година са наетите в секторите „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 27 581 лв., „Добивна промишленост“ – 21 848 лв., „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 14 379 лв. и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 14 224 лв., а с най-ниски – в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 6174 лв, „Други дейности“ – 7029 лв. и „Административни и спомагателни дейности“ – 7177 лева.

В сравнение с останалите области на страната, през 2017 г. област Стара Загора е на второ място по показателя средна годишна работна заплата, след област София (столица).
#


бутони за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн