631 безработни са постъпили на работа през август 2018 г. в област Стара Загора

STZAGORA.NET
*
RabotnikПрез август 2018 г. в област Стара Загора на работа са постъпили 631 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 560 лица, по мерки – 16 лица, по програми – 21 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 34 лица, съобщиха от Дирекция “Бюро по труда”.

125 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 204 са от групата на специалистите и 302 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование: с висше образование са 114 лица, със средно 298 и с основно и по-ниско 219 лица.

През август в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 860 свободни работни места, на първичен пазар на труда – 786 и за субсидирана заетост – 74 (от тях 13 по мерки, 14 по програми, финансирани от Държавния бюджет и 47 по ОП ПЧР).

Равнището на безработица през август е 4,4 на сто при 5,6 на сто за страната. Равнището на безработица запазва нивото спрямо предходния месец. Спрямо август 2017 г. равнището на безработица в областта намалява с 0,8% (от 5,2 на 4,4%).

Към 31 август 2018 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6445, като спрямо предходния месец (6452) е отчетено намаление от 7 души, а в сравнение с август 2017 г. регистрираните безработни са с 1221 по-малко (от 7666 на 6445).

С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора – 2,6%, Павел Баня – с 2,7% и Казанлък с 3,4%, а с най-високо – община Братя Даскалови – 31,6%, община Николаево – 25,07% и община Гурково – 19,3%.

Област Стара Загора се нарежда на 5-то място по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

76428573973

Регистрираните продължително безработни лицас престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1393 и съставляват 21,6% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 62 лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 914 души или 45,2%. Спрямо предходния месец те намаляват с 58 бр.

Висшистите съставляват 15,4%и са 989 души. Броят им нараства спрямо предходния месец с 36 бр. Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 39,4% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 542 лица, спрямо предходния месец нарастват с 15 лица.

По професионален признак регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 19,7% /1 269 бр./;

- специалисти – 25,6% /1 650 бр./;

- без специалност и професия – 54,7% / 3 526 бр./.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА/

В програми за заетост и обучение от началото на годината са включени 470 лица.

По Национална програма „Активиране на неактивни лица” през м.август са регистрирани в ДБТ като безработни 13 неактивни лица в резултат от реализация на програмата, а от началото на годината техният брой е 114.

Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:

- Програма „Старт на кариерата” – по Програмата са включени общо 30 лица.

- Национална програма „Асистенти на хора с трайни увреждания” – работили общо 39 лица – в дейност „личен асистент” – 34 и в дейност „помощник възпитател” - 5.

- Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – работили са 66 лица.

- Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – работили са 9 лица.

- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – работили са 31лица.

- Регионални програми за обучение и заетост – включени 57 лица.

 

По мерки за заетост и обучение са работили 111 лица.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:

- по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29 год. възраст – работили са 24 лица;

- по чл.50 от ЗНЗ за първите пет разкрити работни места от работодател – микропредприятие – работили са 14 лица;

- по чл.51, ал.1 от ЗНЗ – насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 г. – работили са 22 лица;

- по чл.55а от ЗНЗ за безработни над 55-годишна възраст – работили са 16 лица.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – ПРОГРАМЕН ПЕРИОД – 2014-2020г.  _(Област Стара Загора)

Схема „Младежка заетост” – към 21.09.2018г. са подадени 803 заявки за 2487 работни места, сключени са 435 договора за 702 работни места на обща стойност 2641542 лв. Успешно завършилите обучение и стажуване младежи са 430 като 382 са останали на работа при същия работодател.

Сключените договори по Компонент I на схема „Обучения и заетост“ към 21.09.2018г. са 60 за 208 работни места на обща стойност 1532747 лв.

От 15.08.2018г. стартира прием на заявки по Компонент II на схемата, който е насочен към включването в директна заетост или заетост след обучение само на лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. /навършени 30 г./.Приоритетно ще бъдат насочвани лица с установена степен на увреждане–75% и над 75%. Към 21.09.2018г. са подадени 28 бр. заявки за 125РМ.

Схема „Обучение и заетост за младите хора”към 21.09.2018г.в заетост са включени 647лица – 486 лица в общини и общински предприятия и 161 лица в реален сектор.

По Компонент II на схемата, който е насочен към включването в директна заетост или заетост след обучение само на лица с трайни увреждания на възраст до 29 г. включително за област Стара Загора са подадени 12 заявки за 24 работни места 8 в публичен сектор и 16 в реален.

Проект „Родители в заетост” - към 21.09.2018г. в област Стара Загара подадените заявления от родители са 89 бр. Одобрени родители – общо 46. Подадени са 118 заявления от безработни лица за детегледачи, одобрени са 69 лица. Подписани са 43 трудови договори за детегледачи.

Проект „Ваучери за заети лица“– към 21.09.2018г.в ДБТ в област Стара Загора са подадени 1 598 заявления, одобрени са 1286 заети лица, издадени са 726 ваучери на стойност 458 300лв.

Проект „Работа”- От област Стара Загора са включени общините Гурково, Мъглиж, Николаево, Братя Даскалови и Чирпан. Общият брой работни места е 184, като 106 са за публичен сектор и 78 – за реален сектор. Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите лица да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Общият брой на одобрените работни места е 166, в т.ч. – от публичен сектор 106 РМ и реален сектор 60 РМ. Брой работодатели подали документи за допустимост 18 от тях 4 от публичен сектор и 14 от реален сектор. Одобрени 18 работодатели / 4 ПС и 14 РС /. Брой работни места на одобрените работодатели общо 149, от тях 106 от публичния сектор и 43 от реален сектор. Сключени 18 договора на обща стойност 1064912 лв.

Броят на работните места по сключените договори е 145, а започналите работа 112 лица от тях 75 лица в публичния сектор и 37 в реален сектор.
#

nov

социално споделяне


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн