Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Стара Загора през 2017 г.

STZAGORA.NET
*
_NSIМалолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет* в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 474 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, съобщиха от Териториално статистическо бюро – югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“. В сравнение с 2016 г. броят им нараства с 6, или с 1.3%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

* Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 78.1%;
* Малолетни (8-13 г.) – 21.9%;
* Момчетата – 380 (80.2%);
* Учащи – 292 лица (61.6%);
В криминогенна среда живеят 255 малолетни и непълнолетни, или 53.8%.

* Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършвали повторно противоправни деяния.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 109, или 23.0% от всички водени на отчет лица, като 69.7% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените намалява с 20.4%.

Фиг. 1. Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет в ДПС в област Стара Загора през периода 2013-2017 година
010801

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 132 малолетни и непълнолетни лица, или 27.8% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 60 лица (45.5%), а 72 лица (54.5%) – поради навършване на 18-годишна възраст.

Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви през 2017 г. през ДПС в област Стара Загора са преминали 262 малолетни и непълнолетни. В сравнение с 2016 г. техният брой се увеличава със 117 или с 80.7%. От тях момчетата са 191, или 72.9%, а момичетата – 71, или 27.1%.
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е броят и делът на преминалите през ДПС за:
* „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ – 55 лица, или 21.0%;
* „употреба на психоактивни вещества“ – 29 лица (11.1%);
* „прояви на насилие и агресия“ – 22 лица (8.4%).
* „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 13 лица, или 5.0%;

Извършени престъпления

През 2017 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, в област Стара Загора е 256 и в сравнение с 2016 г. нараства с 2.8%.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 149 лица или 58.2% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домовете – 23.5% (35 лица), на кражби от магазини или други търговски обекти – 20.1% (30 лица), на взломни кражби – 8.7% (13 лица).

Фиг. 2. Малолетни и непълнолетни извършители на престъпления по някои видове престъпления през периода 2015 – 2017 година
010802

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2017 г. в област Стара Загора пострадали от престъпления са 65 деца, от които 18 (27.7%) са момичета. Малолетни са 28 лица (43.1%), а непълнолетни – 37 (56.9%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 29 лица (44.6%) и от нанесени телесни повреди – 10 лица (15.4%).

Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

През 2017 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Стара Загора са образували 340 възпитателни дела, като 208 (61.2%) от тях са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 316. В срок до един месец са решени 246 дела, или 77.8%. Прекратени на различни основания са 17 дела, или 5.4% от образуваните възпитателни дела.

През 2017 г. местните комисии са наложили 374 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 282 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 335 общественоопасни деяния.
Най-често налаганите възпитателни мерки са:
* „предупреждение“ – в 169 случая (45.2%);
* „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 122 случая (32.6%);
* „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ – в 28 случая (7.5%);
* „предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ – на 18 малолетни и непълнолетни (4.8%).

През 2017 г. местните комисии на територията на област Стара Загора са организирали 80 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 11 094 деца. Обществените възпитатели са работили със 307 малолетни и непълнолетни, а през консултативните кабинети са преминали 384 лица на възраст от 8 до 17 години.

Методологични бележки

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.

В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на сайта на НСИ – http://www.nsi.bg.
#uic


бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн