Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2018 г.

STZAGORA.NET
*
_NSIПрез първото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 62 жилищни сгради със 112 жилища в тях и 15 459 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 77 други сгради с 81 839 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без промяна, докато жилищата в тях намаляват със 72.7%, а общата им застроена площ – с 68.8%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 18.5%, а при тяхната РЗП – с 288.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.6%, жилищата в тях – с 65.1%, а разгънатата им застроена площ – с 56.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 47.6%, докато общата им застроена площ се увеличава с 93.9%.
45656879480
През първото тримесечие на 2018 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 46 жилищни сгради със 158 жилища в тях и 16 479 кв. м обща застроена площ и на 27 други сгради със 70 452 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 35.3%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 32.8% и 34.0%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад с 38.6%, докато тяхната РЗП се увеличава със 123.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 27.8%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ са по-малко респективно с 10.2% и 31.6%. Започнатите други видове сгради намаляват с 51.8%, докато общата им застроена площ нараства със 154.9%.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
- други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

*
Териториално статистическо бюро – Югоизток публикува текущо актуални прессъобщения за областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, които можете да намерите на следния линкhttp://www.nsi.bg/tsb/
#

viknoeсподеляне във facebook


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн