Министерството на отбраната обяви 62 вакантни длъжности за войници

STZAGORA.NET
*
Balgarska armia - znakВоенно окръжие – Стара Загора уведомява, че със заповед на министъра на отбраната са обявени 62 (шестдесет и две) вакантни длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина :

За гр. София – 30 вакантни длъжности
За с. Горна Малина (област София) – 25 вакантни длъжности
За с. Мокрен (област Сливен) – 7 вакантни длъжности

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да имат средно образование ;
2. Да не са по-възрастни от 28 години ;
3. Да са годни за военна служба ;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, неза-висимо от реабилитацията ;
5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишле-но престъпление от общ характер ;
6. Да нямат друго гражданство, освен българско ;
7. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисци-плинарно наказание “уволнение” ;
8. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната ;
9. Да са психологично пригодни.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), отговарящи на изискванията с изключение на т. 2, ако:
- не са били освободени по дисциплинарен ред;
- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;
- кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

За повече информация желаещите да посетят Военно окръжие – Стара Загора на адрес :
гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” № 55
от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в работни дни.
#nocсподеляне във facebook


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн