15 хиляди фирми с близо 100 хиляди работници в Старозагорска област са произвели през 2016 г. продукция за 7 милиарда лева.

STZAGORA.NET

*
_NSIПо данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 14 966 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които са заети 98 437 лица. Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети – 13 777 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 980, а на средните (50 – 249 заети) е 177. Големите предприятия с над 250 заети са 32.

Произведената продукция в област Стара Загора през 2016 г. възлиза на 6 997 млн. лв., като е отчетен спад от 0.4% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където е създадена 35.8% от произведената продукция.

През 2016 година активните предприятия в област Стара Загора са реализирали приходи от дейността си в размер на 9 958 млн. лева. Отчетен е ръст от 0.6% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 9 227 млн. лв., което е с 0.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 9 231 млн. лв., като е отчетено намаление от 0.7% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 53.8%, а предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и от сектор „Строителство“ съответно 30.4 и 4.0%.
567685
През 2016 година 69.6% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 16.8% със загуба и 13.6% с нулев резултат.
Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора – 9 064 или 60.6% и в община Казанлък – 3 107 или 20.8%., а най – малък в община Николаево, където развиват дейност 88 предприятия или 0.6% от общия брой за областта.

Методологични бележки

Обхват и източници на информация – обект на изследване са нефинансовите предприятия в страната, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.

Брой предприятия – всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Оборотът включва стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Заетите лица включват всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), включително сезонните и надомните работници, работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател, и неплатените семейни работници.

Приходите от дейността са сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи от Отчета за приходите и разходите.

Разходи за дейността – сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи.
#

junshare button


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн