Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора: целеви и семейни помощи, приемна грижа и осиновявания

STZAGORA.NET
*
Socialno podpomagane agencia znak 255Месечни помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Броят на лицата и семействата, подпомогнати с месечна помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за м. ноември 2017 год. общо за област Стара Загора е 1488, изплатената сума е в размер на 127 182 лв.

Целева помощ за отопление

Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017-2018 год. общо за област Стара Загора е 7442, в т. числоиздадени заповеди за отпусканена целевата помощ 6209; отказани 1233. Най-голям е броят на подадените заявления от лица и семейства с настоящ адрес в общинаСтара Загора1555, община Чирпан1365, община Братя Даскалови – 855; община Казанлък – 771, община Николаево – 627, община Мъглиж – 589; община Гурково – 543, община Раднево – 435; община Гълъбово – 321; община Павел баня – 313; община Опан – 68. В сравнение със същия период на миналия отоплителен сезон, приетите заявления са 434 по-малко.

Закон за семейни помощи за деца

Общо за област Стара Загора са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца за м. ноември 2017 год. на 19814 случая, изплатена сума 1 938 778 лв. 

Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласници по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца общо за област Стара Загора е 1901. Броят на издадените заповеди за отпускане на помощта е 1830 за 1863 деца. Броят на издадените заповеди с отказ за отпускане на помощта е 71. Всравнение с миналата година броят на подадените заявления-декларации за еднократна помощ за първокласници е с 233 по-малко.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 год. са регламентирани изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца.

Еднократната помощ при бременност, еднократната помощ за ученици, записани в първи клас и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година ще се предоставят през 2018 год. при средномесечен доход в размер на 450 лева.

Въвежда се различен доходен критерий за преценка правото на подпомагане с месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца. Семействата със средномесечен доход на член от семейството до 400 лева през 2018 год. ще получават месечни помощи за дете в пълен размер. За семействата с доход между 400.01 лв. и 500.00 лв. включително, размерът на помощта е 80 на сто от пълния й размер.

Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за семейства със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 400 лв., за семейство с: едно дете е 40 лв.; две деца е 90 лв.; три деца е 135 лв.; четири деца е 145 лв.

Закон за интеграция на хората с увреждания – месечни интеграционни добавки

Общо за област Стара Загора са начислени добавки за социална интеграция за м. ноември 2017 год. на 17353 лица с увреждания, изплатена сума 382 849 лв.

Целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за м. ноември 2017 год. е отпусната на 437 лица, изплатената сума е в размер на 155 808 лв.

            Едногодишна винетка по реда на Наредба № Н-19 от 02.12.2008 год.

Въведени са промени в Закона за пътищата, касаещи валидността на годишните винетни стикери, които влизат в сила от 01.01.2018 година. Промяната предвижда винетния стикер да е с валидност 1 година.  Съгласно промените всички годишни винетни стикери за 2018 год. имат отпечатани полета, които съдържат дати и месеци. Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на безплатен винетен стикер за 2018 год. до 19.12.2017 год. е 2525.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – към 30.11. 2017Г. ЗА

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

През м. 11.2017г. са постъпили 184 сигнала, от тях има констатиран риск за 35 деца, за които са отворени случаи.

Брой деца настанени в семейство на близки и роднини към 30.11.2017 г.- 319

Брой деца настанени в СИ –182 при капацитет на същите 367

Брой деца настанени в социална услуга- резидентен тип – 134

РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ОБЛАСТТА

Към 30.11.2017г. от област Стара Загора са утвърдени и вписани 78 семейства в регистъра на утвърдените приемни семейства за обл. Стара Загора, от  които:

-   1 доброволно приемно семейство,

-   77 професионални приемни семейства.

Към 30.11.2017 г. броя на настанените деца в приемните семейства е 56

-          1 дете в доброволно приемно семейство

-          55деца в професионални приемни семейства

ДЕЙНОСТИ ПО ОСИНОВЯВАНЕ

През месец ноември/2017г. в Регистъра e вписано 1 дете.

Броя на вписаните семейства в регистъра по постоянен адрес е 43.

През месец ноември 2017 г. няма осиновени деца.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн