И средната месечна заплата, и заетостта в Старозагорска област нарастват през първото шестмесечие на 2017 г.

STZAGORA.NET
*
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2017 г. намаляват незначително спрямо края на март 2017 г., като достигат 104.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.4%, а най-голямо увеличение – в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 12.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 34.2 и 12.7%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7 хил. или с 0.7% повече в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 1.3 хил. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 0.5 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 9.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8.3% и „Други дейности“ – със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. има в икономическа дейност „Строителство“ – с 0.6 хил., а в процентно – в икономическа дейност „Транспорт, складиране и пощи“ (с 10.6%).

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2017 г. е 1013 лв., за май – 1014 лв. и за юни – 1010 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1012 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.2% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.6%. Намаление на средната работна заплата спрямо предходното тримесечие е регистрирано в дейностите „Други дейности“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 7.9% спрямо второто тримесечие на 2016 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 25.6% и „Други дейности“ – с 20.6%.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2017 г. област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София (1411 лв.).
#svz

share button


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн