Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2016 г.

STZAGORA.NET
*
През 2016 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1959 извършени престъпления. Делата за 709 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 844 – с условно осъждане, за 24 – с оправдаване, за 5 с прекратяване, и за 377 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 553 извършени престъпления, което е с 3.7% повече в сравнение с 2015 година.

През 2016 г. обвиняеми са били 2 012 лица, от които:

* с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 722 лица, или 35.9% от общия брой на обвиняемите;
* условно осъдени са 883 (43.9%) лица;
* освободени от наказателна отговорност са 381 (18.9%) лица;
* оправдани са 22 обвиняеми лица (1.1%);
* на 4 лица делата са прекратени (0.2%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 1 605, като в сравнение с 2015 г. нараства с 1.4%.

Осъдените непълнолетни лица (14-17 години) са 76, или 4.7% от всички осъдени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления (1)

През 2016 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 670, или 43.1% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 649, или 40.4% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2016 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления – съответно с 15.1 и 15.9%.

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 500, или 74.6% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 494 лица, или 76.1% от осъдените за извършени общоопасни престъпления

Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2016 г. са 125, а наказаните за тях лица са 116.

Престъпления против собствеността (2)

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане в област Стара Загора през 2016 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 407 извършени престъпления (26.2% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 486 лица, или 30.3% от общия брой на осъдените през 2016 г.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 68.6% относителен дял от престъпленията против собствеността и 18.0% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 279 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 349.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2016 г. за 30 грабежа са осъдени 37 лица.
За извършени 40 измами са осъдени 43 лица, или 8.8% от осъдените за престъпления против собствеността.

Престъпления против стопанството (3)

През 2016 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 138 извършени престъпления против стопанството, или 8.9% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 145 лица, или 9.0% от всички осъдени лица.

Престъпления против личността (4)

През 2016 г. в област Стара Загора са наказани 90 престъпления против личността (5.8% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 80 лица, или 5.0% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.

Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 49 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 50, или 62.5% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 4 наказателни дела с 4 осъдени лица за този вид престъпления.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2016 г. в област Стара Загора са осъдени за извършването на:

* престъпления против брака, семейството и младежта – 76 лица (4.7%);
* документни престъпления – 61 лица (3.8%);
* престъпления против реда и общественото спокойствие – 50 лица (3.1%);
* престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 31 лица (1.9%);
* престъпления против правата на гражданите – 19 лица (1.2%);
* престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 7 лица (0.4%);
* престъпления против спорта – 1 лице.

Осъдени лица по пол и възраст

Разпределението на осъдените през 2016 г. лица в област Стара Загора по пол и възраст е следното:

Броят на осъдените мъже е 1 434, или 89.3% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 – 39 години – 28.3% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 171, като най-голям е делът им във възрастовата група 30-39 години – 27.5% от общия брой на осъдените жени.

Осъдени лица по наложени наказания

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2016 г. в област Стара Загора те са 1 261, или 78.6% от общия брой на осъдените лица.

Наказанието „пробация“ е наложено на 275 лица (17.1% от всички осъдени), „глоба“ – на 63 лица (3.9%), а „обществено порицание“ – на 6 лица.

—————————

(1) Включват престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използването на атомната енергия за мирни цели и други.

(2) Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие.

(3). Включват общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната кредитна система.

(4). Включват убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат, трафик на хора.

Методологични бележки

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. – и на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.

В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.

В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.

Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица.

Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.

Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице – навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са достъпни в ИС „Инфостат” и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Правосъдие и престъпност”.
#junсподеляне на връзка


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн