Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2017 година

STZAGORA.NET
*
През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 65 жилищни сгради с 321 жилища в тях и 35 647 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 147 други сгради с 42 205 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 38.3%, жилищата в тях – със 71.7%, а общата им застроена площ – с 93.5% (фиг. 1). Нараства и броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 16.7%, докато общата им застроена площ намалява с 13.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 18.2%, жилищата в тях – със 73.5%, а разгънатата им застроена площ – с 64.9%. При другите видове сгради се наблюдава нарастване както на броя на издадените разрешителни за строеж – със 133.3%, така и на общата им застроена площ – с 22.6%.

През първото тримесечие на 2017 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 36 жилищни сгради със 176 жилища в тях и с 24 102 кв. м обща застроена площ, на 4 административни сгради с 2 425 кв. м РЗП и на 56 други сгради с 27 643 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 33.3%, броят на жилищата в тях – със 109.5%, докато общата им застроена площ е по-малко с 5.8%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 100.0%, а на общата им застроена площ – със 157.4%.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 21.7%, жилищата в тях – с 25.7%, а разгънатата им застроена площ – с 15.7%. Започнатите други видове сгради нарастват със 166.7%, а общата им застроена площ – 86.7%.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.
Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:
• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
- административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
- други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).
Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.
#junсподели ме


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн