Временна комисия от общински съветници ще изготви варианти за “Бедечка” до 19 април

STZAGORA.NET
*
Проведеното днес редовно заседание на Общинския съвет в Стара Загора включи 68 точки в дневния си ред.

С мнозинство бе подкрепено предложението на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров за създаване на Временна комисия от общински съветници за изготвяне на варианти за решение на проблема, свързан с Предварителния проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в обхват кв./парк „Бедечка“ в граници, които са посочени в решение на Общински съвет №1069/2013 г. и съгласно приложено техническо задание. Председател на 11-членната комисия, която ще заседава до 19 април, е Стефан Анков.

Разгледан на второ четене бе Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора. Съветниците приеха и предложението на Община Стара Загора за въвеждане на абонаментни карти за 10 пътувания за градските автобусни и тролейбусни линии. Решението ще влезе в сила от 1 май 2017 г.

От месечната абонаментна карта, с право на десет еднопосочни пътувания за цяла градска мрежа на Общинската транспортна схема, която ще струва 3,00 лв., могат да се възползват пенсионери над 65 години (лица, получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване), с постоянна адресна регистрация в Стара Загора. Въвежда се и годишна абонаментна карта, с право на десет еднопосочни пътувания за всеки календарен месец за цялата градска мрежа на Общинската транспортна схема, на стойност 12,00 лв. Правото на преференциално пътуване се доказва след представяне на лична карта, пенсионно решение и актуална снимка.

Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“.След одобряване на проекта ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за извършване на дейностите по рекултивация.

Съветниците възложиха и финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на общинските търговски дружества. Удължен бе срокът на договора на управителите на „Дентален център – I“ ЕООД, на „Комплексен онкологичен център” ЕООД и на „Ученическо хранене“ ЕООД. 37 от общинските съветници гласуваха за обявяване на конкурс за избор на нов ръководител на „Център за психично здраве – Стара Загора” ЕООД. Прието бе предложението на Постоянната комисия по здравеопазване срокът на договора на действащия управител да бъде удължен до избора на нов.

Приета беше и програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2017 година, както и програма за развитие на читалищната дейност.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн