С 1300 ха се увеличиха горите в региона през 2016 г., залесяваме за Седмицата на гората на 7 април

STZAGORA.NET
*

Инж. Петър Заяков, директор на РДГ - Стара Загора

“Гората е живот” ще бъде слоганът на Седмицата на гората тази година. Откриването й е насрочено за 3 април (идния понеделник) в Националния исторически музей в София. 4 дни по-късно старозагорската общественост ще участва заедно с Държавното горско стопанство – Стара Загора в традиционното пролетно залесяване в района на пътя за кв. Дъбрава. Това съобщи в аванс директорът на Регионалната дирекция по горите в Стара Загора инж. Петър Заяков. Той и зам.-кметът на Община Стара Загора Йордан Николов откриха вчера, дни преди Седмицата на гората, природонаучна сбирка, представяща стотици препарирани екземпляри от фауната в региона (бозайници, птици, риби и др.). Тя се намира в сградата на РДГ (за сбирката публикуваме отделна информация). Друга от инициативите, посветени на Седмицата на гората, е “Лесовъд за един ден”. В нея от 10 часа в събота ще участват деца и юноши от Стара Загора.

РДГ – Стара Загора контролира частните, общинските и държавните гори на територията на областта с 11-те общини в състава й, в районите на Стара планина, Средна гора, Сакар, Подбалкана и Тракия – сподели инж. Заяков. Стопанската дейност в тях се извършва от Държавните горски стопанства в Гурково, Казанлък, Мъглиж, Стара Загора и Чирпан, и Държавно ловно стопанство “Мазалат”. Те са част от Югоизточното държавно предприятие – Сливен.

Горската територия в област Стара Загора е 172 265 хектара. През 2006 г. тя е увеличена с 1300 хектара залесени и самозалесени гори, в това число и с бившата общинска гора в местността “Зайчева поляна” край Стара Загора. Съотношението между широколистните и иглолистните гори днес е 75:25 процента, като е отбелязано чувствително 5-процентно нарастване на дела на широколистните гори през последните 18 години. По-рано това съотношение бе 70:30, но редица проблеми с иглолистните насаждения в областта и страната, нападани от вредители като корояди, процесионки и гъботворки, наложиха увеличаване на площта на широколистните гори. Те са по-устойчиви и регулират водния баланс.

Високостъблените широколистни гори в региона са 20% (34 537 ха). Нискостъблените са 12% (21 428 ха). Най-обширни са издънковите гори – 43% (73 764 ха). 25-те процента иглолистни гори са на площ от 42 536 ха.

87% от горските територии са държавни, 4% са общински, 8% – частна собственост на физически лица и 1% притежава МОСВ.

Залесената площ е 161 000 ха. Средният годишен прираст на хектар е 3,31 куб.м; общият средногодишен прираст на дървесина в региона е 527 000 куб.м. Общият запас на региона от дървесина е 26,3 милиона куб.м – увеличен с 300 000 куб.м от последната инвентаризация насам. Това увеличение се дължи на намаленото ползване на горите. Така например през 2016 г. са ползвани около 267 000 куб.м дървесина – съвсем малко повече от половината годишен прираст.

През миналата година са произведени 180 хиляди фиданки в Старозагорска област. 162 000 от тях са в индивидуални контейнери. Попълнени са 309 дка, отгледани са 5671 дка горски култури. Няма оставена незалесена площ в горския фонд на Старозагорска област.

90% от дивечопригодната площ в региона (431 371 ха) е предоставена на 14-те ловни сдружения (със 150 ловни дружинки и 7026 организирани ловци). Останалите 10% (47 006 ха) са дадени за стопанисване от държавата. Това са ловното стопанство “Мазалат” и държавните дивечовъдни участъци, по-голямата част от които са предоставени на концесия за 15 години на ловни деятели, които развъждат дивеч в тях. Голяма част от този дивеч мигрира и в площта на ловните сдружения.

Таксацията на дивеча през 2016 г. е показала пролетен запас от 940 благородни елена (с 65 повече от предходната година). Броят на сърните също е нараснал с 400 до 4684. Увеличение поради благоприятния климат има и при дивата свиня със 160 бр. – до 4250. Яребиците също се увеличават с около 500 броя до 28 792 поради усиленото им развъждане и разселване в региона от ловното стопанство в с. Трънково. Спряно е обаче производството и разселването на фазани, които намаляват с около 200 бр. до 10 511.

Мечките в региона се увеличават през 2016 г. с 6 и достигат до 74. През годината няма отстреляни мечки. Вълци почти не са останали в старозагорската част на Стара планина. Това се дължи на непрескъснатата им миграция от район в район. Лисиците също са намалели силно, до 2439 бр. За сметка на тях чакалите нарастват със 180 до 5198 бр.

Насекомни вредители (корояди) са увредили през 2016 г. 1691 дка гори. Боровата процесионка е засегнала 16 524 дка. Изсъхнали са 560 дка иглолистни гори.

В горските територии на региона през 2016 г. са възникнали 34 пожара. Опожарената площ е 6955 дка. От тях върхово са горели 1196 дка. По линия на превантивните дейности са създадени 532 км минерализовани ивици, 316 км лесокултурни прегради, 2 наблюдателни кули. Изведени са санитарни сечи върху 6660 дка, засегнати от природни бедствия, пожари, върхов корояд и съхнене.

За нарушения по горите, лова, риболова и защитата на природата през 2016 г. в района на РДГ Стара Загора са съставени 591 акта, довели до издаването на 533 наказателни постановления. От тях в сила са влезли 408. 81, или 19% от тях, са със събрани суми. Конфискувани са 650 куб.м дървесина, 26 коня, 12 моторни триона, 31 МПС – коли, бусове и камиони, 1 велосипед и 56 каруци.

50 от наказателните постановления са изпратени в прокуратурата, която е образувала по тях 21 предварителни производства. Всяка година присъдите се увеличават, като до момента са 25.

Традиционната награда “Златното перо” за медия, най-пълно и точно отразяваща дейността на Регионалната дирекция по горите – Стара Загора, тази година инж. Петър Заяков връчи на Йовка Николова, собственик и управител на в. “Старозагорски новини”.

#бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн