Димитър Танев от Реформаторския блок в защита на хората от 8 села срещу кариера за варовици и доломити

STZAGORA.NET
*

Димитър Танев

След сигнал до народния представител от Реформаторскя блок и заместник-председател на Движение България на гражданите Димитър Танев става ясно, че с Решение № 681 от 07.09.2015 г. на Министерски съвет се предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и доломити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Кереч Търла”, участък „Кереч Търла-запад” и участък „Кереч Търла–изток”, разположено в землището на с. Едрево, община Николаево, и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора, на „АС-Стоунс“ ООД – Пловдив.

Кариерата за добив на варовици и доломити е разположена на разстояние от около 300 метра от водоизточника на селo Едрево. Близо е и до селата Николаево, Паничерево, Крива Круша, Караново, Братя Кунчеви, Руманя и Оряховица. За тях друг водоизточник към настоящия момент не съществува. Опасенията на заинтересованите жители са, че при експлоатация на обекта този водоизточник би могъл да се засегне така, че да бъде преустановено захранването с чиста питейна вода на населените места.

От друга страна са налице опасения за силно запрашаване от добива на варовици и дипломици и за замърсяване и на атмосферния въздух.

От трибуната на Народното събрание днес Димитър Танев е отправил питане към министъра в оставка Василева:

1. Извършена ли е предварителна оценка на въздействието върху околната среда при предоставяне на концесията за добив на подземни богатства в района на Община Николаево и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора?
2. Изследвана ли е опасността от преустановяване на захранването с питейна вода на селата Едрево, Николаево, Паничерево, Крива круша, Караново, Братя Кунчеви, Руманя и Оряховица и кой ще поеме отговорността, ако опасността се реализира?
3. Налице ли е риск от влошаване качеството на атмосферния въздух в района, вследствие експлоатацията на обекта?
4. Съществува ли опасност от засягане на животински и растителни видове в района на землището на с. Едрево, община Николаево, и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, при започване на дейност по добиване на варовици и диломити?

*
Бел. ред: Проблемът датира от 2009 г., когато с решение на МОСВ е сключен договор с пловдивската фирма “АС-Стоунс” ООД за проучване на строителни материали в местността Кереч-Търла, намираща се на 3 км от Едрево и на още 5-6 км от останалите села. По данни от 2015 г. концесията е дадена за 25 години срещу 2 млн. и 180 хил. лева за целия срок. С решение на МОСВ № 8-6/2013 г. (по време на служебното правителство на Марин Райков – бел. ред.) е одобрено инвестиционно предложение за изграждане на кариери за добив на варовик и доломити в концесионна площ “Кереч Търла”.
#

junбутони за споделяне


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн