Община Казанлък получи над 5,6 млн. лв. за обновяване на градската среда

STZAGORA.NET
*
Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 5 655 048,59 лв. с ДДС. Предназначена е изцяло за жк “Изток“ в Казанлък. Финансирането по проекта от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 4 806 791.31 лв. Останалите 848 257,28 лв. са национално съфинансиране.

Строителните работи по проекта трябва да започнат през следващата година, като срокът за изпълнение на всички дейности е 24 месеца, считано от датата на подписването на договора – 08.12.2016 г.

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на четири улици, прилежащите им тротоари и осветление – ул.„Капитан Петко Войвода“, ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“; ул.„Кремона“ и възстановяване на две междублокови пространства (зони):

* „Зелена площ/зона за отдих 1 (Междублоково пространство) с граници: запад – ул. „Капитан Петко войвода“; юг – ул. „Кремона“; изток – ул. „Сент-Ерблен“ и север – Зона 2 до границите, включващи вътрешноквартални улици и площи, северно от бл. 19 и бл. 20, и

* „Зелена площ/зона за отдих 2 (Междублоково пространство) с граници: изток – до границата на бивша ДГ № 22; юг – Зона 1; север – до бл. 26 и до ул. „Толиати“; запад – вътрешноквартални улици пред бл. 23 и пространството, западно от бл. 26 до ул. „Капитан Петко Войвода“.

На територията на двете междублокови пространства ще бъдат изградени кътове за отдих и игра, реконструкция на вътрешноквартални улици, оформяне на джобове за контейнери, реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари, възстановяване на тревни площи и цветни градини, изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление, изграждане на новопроектирани детски площадки, фитнес съоръжения и спортни площадки.

Към настоящия момент в Общинска администрация има определен екип за управление на проекта, в процес на подготовка са процедурите по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за строително-ремонтни и строително-монтажни работи, строителен надзор, публичност и комуникация и одит.

Това е първият проект за Община Казанлък по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
#junсоциални бутони


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн