Кметът на община Казанлък Галина Стоянова отчете първата година от втория си мандат

STZAGORA.NET
*
Пред присъстващите граждани в изложбената зала на Културно-информационния център на ул.“Искра“ №4 кметът на община Казанлък Галина Стоянова очерта основните резултати и приоритети в работата на нейния екип през 2015–2016 г.

С реконструкцията на ОУ „Кулата“ и ОУ “Св.Паисий Хилендарски“ за последните пет години всички училища в град Казанлък са цялостно ремонтирани и газифицирани с европейско финансиране, две от училищата в населените места Копринка, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Шейново, ОУ „Д-р Петър Берон“ – също. През 2017 г. финансовият ресурс ще бъде насочен изцяло към училищата по населени места – ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Крън, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Шипка, както и в селата: ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Овощник; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ръжена и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Хаджидимитрово.

За цялостната реконструкция на ОУ „Екзарх Антим I“ в Казанлък през следващата година са осигурени 1 378 828,26 лв. Одобрение от Националния доверителен екофонд чакат проектите за училищата в Енина, ОУ „Христо Ботев“ – 1 036 002 лв. и в Кънчево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 163 809,88 лв., както и за сградата на народно читалище „Възродена искра-2000“ – Казанлък, на стойност 180 000 лв.

Три детски градини са осигурени с европейско финансиране – ДГ №11 „Слънце“, ДГ №15 „Звънче“, филиала в ж.к.„Изток“ и ДГ №1 „Здравец“ за прилагане на мерки за енергийна ефективност, газифициране и оборудване през 2017 г. „През 2016 г. с 265 300 лв. от собствения ни бюджет реконструирахме ДГ №2 „Снежанка“, която е одобрена и за газификация и подмяна на отоплителната инсталация през 2017 г., със средства от Министерство на икономиката. „С този ремонт детските градини, които са цялостно реконструирани, стават 6, 2 детски ясли са и газифицирани, а през 2017 г. предвиждаме за цялостен ремонт от бюджета на Общината и детска ясла „Васил Левски“ – обобщи Кметът на община Казанлък.

Община Казанлък устойчиво и целево финансира със свои и външни средства реконструкцията на образователните заведения и това е политика, която ще бъде продължена и с бюджета през 2017 г.

Инфраструктурата е второто направление, в което Общината влага голям финансов ресурс и провежда политика на цялостна реконструкция на улици и междублокови пространства.

Галина Стоянова отчете, че през 2016 г. са инвестирани 2 132 000 лв. в улична мрежа, като цялостно са реконструирани 13 улици, 4 междублокови пространства и един паркинг в града, в населените места са асфалтирани 32 улици, два парка и едно кръгово кръстовище. „Това са средства, които се поделят между града и населените места – метод, който смятам за много справедлив и среща одобрението на кметовете. Приходите от населените места спрямо тези от града не са еднакви, а мисля, че трябва да се отнасяме справедливо, затова благодаря и на кметовете за разбирането!“ – каза Галина Стоянова.

Тя посочи и проекта „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на кв.“Кулата“ и кв.“Крайречен“ в Казанлък посредством изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води“ към ПУДООС на МОСВ, на обща стойност 1 987 049,40 лв.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството финансира в размер на 685 000 лв. проект „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в кв. “Васил Левски“, гр. Казанлък“, чрез който беше осигурена питейна вода за населението от региона, подобрено качеството на водата и намалени загубите.

Проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на град Крън – I-ви подетап на строителство”, на стойност 2 503 035,56 лв., е финансиран от ПУДООС на МОСВ.

Във връзка с въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в целевия регион Стара Загора е изградената Претоварна станция, която ще обслужва общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня, а от този декември т.г. ще бъде предадена на оператора на Регионалното депо, който ще обслужва станцията и ще вози битовия отпадък до с.Ракитница. Средствата, необходими за тази дейност, са 482 400 лв. допълнително, над отчисленията към РИОСВ, които за 2017 г. ще бъдат не 36 лв., а 40 лв. на тон и ще формират 600 000 лв. от бюджета. Отделно са средствата, които трябва да се плащат за сепарирането на битовия отпадък. Кметът на община Казанлък разясни: „Въпреки двойно увеличените разходи за депониране, община Казанлък няма да увеличава такса битови отпадъци за населението, средствата ще се осигурят от стари вземания, по-добра събираемост на таксата, особено от населените места и дофинансиране на бюджета. Решението е обусловено от факта, че от 2018 г. облагането на количество депониран отпадък, съгласно промяната на закона, трябва да влезе в сила и ще бъде определена национална методика за формиране на такса битови отпадъци.“

Изработен е работен проект и предстои изграждане на компостираща инсталация, с помощта на която ще се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци за постигане на количествените цели, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Изработен и внесен в ПУДООС за финансиране е работен проект за рекултивация на съществуващото сметище „Каракос“, очаква се неговото одобрение.

Община Казанлък работи задълбочено и целенасочено в посока откриване на нови социални услуги, както и укрепване и разширяване на съществуващите.

За периода от ноември 2015 г. до септември 2016 г. като делегирана държавна дейност бяха разкрити няколко социални услуги от резидентен тип: 2 центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания, с капацитет 14 места за всеки от тях и 12 лица персонал, „Център за настаняване от семеен тип на деца / младежи без увреждания“, с капацитет 14 места и 12 лица персонал и „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ с капацитет 8 места и 8 лица персонал. Трите центъра за настаняване и защитеното жилище са предоставени за изпълнение на фондация „Сийдър“.

„Увеличихме от 60 на 80 места капацитета на услугата „Център за обществена подкрепа“, възложена за изпълнение на СНЦ „Бъдеще за децата“, и капацитета на услугата „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ от 15 на 20 места“, отчете Галина Стоянова.

Сключени са трудови договори с 49 лица на длъжност „Личен асистент“, също толкова потребители ползват услугата. Още 92 договора е сключила Община Казанлък за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ по проект „Независим живот в община Казанлък“.

В сферата на културата и туризма културният календар бива надграждан с нови събития и атракции като литературните четения, новия Джаз фестивал в Дните на тракийските царе, новия Музей на розата и Музея на фотографията и визуалните изкуства. Изпълнява се целенасочена политика в реконструкция и социализация на тракийските могили, като проекта за могилите „Хелвеция“ и „Грифони“ с нов приемен център, както и подготовката на новия проект за реконструкция на могилата „Оструша“, и създаване на атракцион в близост до могилите.

Кметът на Общината не пропусна да спомене и побратимяванията на Казанлък с градове в чужбина и културния и бизнес обмен с тях.

Галина Стоянова благодари за единството по важните обществени решения на Общинския съвет в Казанлък, на културните институти, на директорите на учебните и детските заведения за разбирането към мерките за оптимизация в работата им, на служителите на Община Казанлък, на представителите на неправителствените организации за тяхната активност, на казанлъшкия пенсионерски клуб за активното подпомагане на общинските дейности.
#junсподели бутон


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн