Заповед на кмета за продажбата и употребата на алкохол в изборния ден

STZAGORA.NET
*
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени на 06.11.2016 г. с Решение на Народното събрание от 29.07.2016г., обн. ДВ, бр.60 от 02.08.2016г. и Указ № 279 от 08.08.2016г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр.65 от 19.08.2016г. за определяне на 06.11.2016г. за дата за произвеждане на национален референдум,

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в търговските обекти, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Стара Загора за периода от 07.00 ч. на 06.11.2016г, до 21:00 ч. на 06.11.2016г, с изключение на тези, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали /сватби, кръщенета и тъжни обреди/, както и за продажба на алкохол и спиртни напитки на едро.
2. Провеждането на всякакви масови прояви на открито на територията на Община Стара Загора, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред за периода от 07.00 ч. на 06.11.2016г, до 21:00 ч. на 06.11.2016 г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на Община Стара Загора чрез средствата за масово осведомяване и чрез официалната интернет страница на Община Стара Загора – http://www.starazagora.bg/
Копие от заповедта да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници – за сведение и изпълнение, на Директора на ОД на МВР – Стара Загора и Началник отдел ООР и УК при Община Стара Загора за контрол, на Районна избирателна комисия – Стара Загора и Областния управител на Област Стара Загора за сведение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на ОД на МВР – Стара Загора и Началник отдел ООР и УК при Община Стара Загора.

ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на Община Стара Загора
#


бутон за сайт


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн