Проект „Приеми ме 2015″ осигурява приемните родители в община Стара Загора

STZAGORA.NET
*
С 20 професионални приемни родители по проект „И аз имам семейство“ в Стара Загора са сключени договори от 01.01.2016 г. по проект “Приеми ме – 2015″. Това гарантира интереса на 20-те деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции.

Община Стара Загора е една от 82-те общини, която изпълнява в партньорство с Агенцията за социално подпомагане стартиралия през декември 2015 г. проект „Приеми ме 2015“. За целта е сключено споразумение за предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“. „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда приключилия в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“.

След проведена конкурсна процедура по Кодекса на труда, от началото на февруари т.г., със заповед на кмета Живко Тодоров е сформиран екип по приемна грижа от трима социални работници, които осъществяват дейностите по предоставяне на социалната услуга – информиране, набиране, подбор, обучение, проучване и оценка на кандидатите за приемни родители, консултиране и подкрепа на утвърдените приемни семейства.

От началото на март т.г. 7 професионални приемни семейства, в които се отглеждат 8 деца, са променили доставчика на предоставяната услуга от Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора към Община Стара Загора.

Четири приемни семейства от общината получиха дарение в размер на 3400 лв. от Българската асоциация на търговците на агротехника. Семействата са подбрани по предварително определени от дарителя критерии.

Желаещите да станат приемни родители могат да се обърнат към екипа по приемна грижа, където ще получат информация за условията и реда за кандидатстване на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 205, тел. 042/681 479.

Основната цел на проект „Приеми ме 2015“ е да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата „приемна грижа“, както и да затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Проектът съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания? деца, жертви на насилие или трафик? деца, непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.

Утвърдените приемни семейства в страната по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1546, от които 1524 са професионални. Това сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта. От началото на настоящата година приемните родители от предходния проект „И аз имам семейство“ (1524 на брой) преминаха към новия проект, като със сключените нови договори не е било допуснато прекъсване на услугата „Приемна грижа“ на територията на 82-те общини-партньори по проекта. Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, а реализацията му ще продължи до 31.07.2018 г.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн