Безработицата в Стара Загора започна да намалява необичайно рано – още през февруари

STZAGORA.NET
*

ОБЩИНИ СТАРА ЗАГОРА И ОПАН

 

1. Безработица – състояние, равнище и динамика

 

Безработицата в страната през месец февруари започна да намалява – необичайно за този месец от годината. Равнището на безработица достигна стойности от 10,0 на сто – с 0,2 процентни пункта по-ниско от предходния януари и с 1,1 процентни пункта под нивото на безработица през миналогодишния февруари. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 12 135 безработни и равнището на безработица е 8,2 на сто, с 1,8 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,4 процентни пункта, а регистрираните безработни с 477 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 4,8 на сто, а с най-високо – община Николаево – 67,8%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец февруари също намаляват. Общият им брой достигна 3976. Равнището на безработица е 5,0 на сто и намалява спрямо предходния януари с 0,3 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 205 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора – регистрирани безработни 3871, равнище на безработица – 4,9 на сто; община Опан – регистрирани безработни 105, равнище на безработица – 16,7 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2336 (58,8 на сто). Увеличението спрямо предходния януари е с 0,1 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 38,2 на сто през февруари, 39,8 на сто предходния януари. Намаляват безработните в младежка възраст (458 през месец февруари, 511 предходния януари). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 316, тоест 68,9 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния януари, показва увеличение с 0,4 на сто. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2022, с 4,8 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през януари. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1496 в отчетния месец, 1544  през месец януари.

С 10,0 на сто намаляват новорегистрираните безработни (532 през месец февруари, 591 предходния януари), като 354 (66,5 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 242, индустрия – 133 и търговия – 114.

 

2. Динамика и структура на заетостта

 

В отчетния месец са обявени 354 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 291, с 48,5 на сто повече от заявените предходния януари. Частният сектор е заявил 150 места – 42,4 на сто от местата. Делът му намалява от 45,4 на сто през януари до 42,4 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец февруари 295 – 79,3 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация. Обяснението: 80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

По програми за заетост и обучение през месец февруари са обявени 63 работни места, 10 по национални програми за заетост и 53 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 408, жените – 231, младежите – 107, безработните с висше образование – 7, продължително безработните – 71, безработните с намалена работоспособност – 3.

 

3. Изпълнение на активната политика по заетостта

 

Активната политика оказва влияние върху състоянието на пазара на труда и ограничава безработицата. Субсидираната заетост е важен инструмент за осигуряване на заетост на безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда, които много трудно се реализират на първичния пазар. В резултат на провежданата активна политика, намалява средномесечният брой на регистрираните безработни в почти всички групи в неравностойно положение.

Броят на безработните, заети в общополезни дейности по програми за заетост от началото на годината е 68. За работни заплати и осигуровки са изплатени 85 346 лева. През месец февруари по програми за заетост финансирани от Държавния бюджет работят 68 безработни.

В национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” от началото на годината няма включени  безработни на социално подпомагане. Дейностите по програмата са прекратени и са пренасочени към компонент 3 на действащата Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, като  при необходимост безработните на социално подпомагане се включват в аварийни групи за неотложни дейности по предотвратяване или преодоляване на последствията от производствени аварии и природни бедствия.

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания се реализира с цел предоставяне на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, чрез осигуряване на заетост за безработни с качества и опит като лични асистенти. В отчетния месец, в дейности по програмата, се включиха 22 безработни.

Съществуват и други програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели и те успешно се изпълняват:

За да се осигурят възможности за придобиване на трудов стаж от младежи, завършили професионално или висше образование и да се улесни прехода между образование и заетост, се реализира програма „Старт на кариерата“. С осигурена заетост по програмата в отчетния месец са 18 безработни младежи.

Програма „Мелпомена” осигурява заетост на безработни със специфични умения и опит в театралното и оперното изкуство. Тя компенсира ограничените възможности за реализация на много професионалисти с дългогодишен опит в тази област. През месец февруари по програмата работят 8 безработни.

Не отслабва интересът на работодателите към Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.  Две са причините за неотслабващия им интерес: увеличаващ се брой на регистрираните безработни с трайни увреждания и финансиране със средства от държавния бюджет на разкритите за срок от 24 месеца работни места. През месец февруари по програмата работят 9 безработни с трайно намалена работоспособност. За работни заплати и осигуровки на работещите, са изразходвани 8707 лева.

По национална програма „Активиране на неактивни лица” в дирекцията работят един психолог, 2 ромски и един младежки медиатор. В резултат от реализацията на дейностите по програмата, 49 неактивни лица са се регистрирали в Бюрото по труда като безработни. За работни заплати и осигуровки на наетите по програмата, в отчетния месец са изплатени 5100 лева.

Национална програма „Клио” осигурява обучение, шест месечна заетост и социална интеграция на безработни, чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти – недвижимо културно наследство, съгласно чл.6, т.1-6 от Закона за културното наследство. Разпределението на финансовите и натурални показатели по плана за действие през 2016 година предстои.

Национална програма „Помощ за пенсиониране” е предназначена за безработни, на които не достигат 24 месеца трудов стаж за необходимия сбор от осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване. Разпределението на финансовите и натурални показатели по програмата предстои, но практиката през предходните две години, налага следните изводи: честите промени в нормативната уредба и тромавата процедура по издаване на удостоверения от Националния осигурителен институт за недостигащия осигурителен стаж, както и факта, че трудовото възнаграждение на кандидат пенсионерите обикновено е в минимални размери, ограничава кандидатите и демотивира безработните да участват в програмата.

Проект „Красива България” цели подобряване на обществената среда в населените места. По проекта се финансират обекти със статут на недвижимо културно наследство, административни сгради за обществено обслужване на населението, исторически паметници, обекти в областта на транспорта и съобщенията, образованието, науката, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, както и публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини. Разпределението на финансовите средства и натуралните показатели по проекта предстои.

По мерки за заетост в отчетния месец работят 19 безработни. Насърчителните мерки за заетост са насочени към работодатели, които разкриват работни места и наемат на тях безработни от застрашените целеви групи на пазара на труда.

За стимулиране на работодателите да осигурят работа на безработни младежи, рискова група с преобладаващо присъствие на пазара на труда, през януари са изплатени финансови средства в размер на 580 лева. В отчетния месец по пакета от мерки работят 6 безработни.

•            чл.36, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта осигурява заетост на младежи до 29 години. През месец февруари по мярката работят 5  безработни младежи.

•            чл.36, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта осигурява заетост на младежи до 29 години с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и на младежи от социални заведения. През месец февруари по мярката работи един  безработен младеж.

За насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване и чиракуване, в съответствие с изискванията на чл.46 от Закона за насърчаване на заетостта, очакваме яснота по финансовите и натурални показатели. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” вече стартира схема за стажуване на безработни младежи, която е с по-добри финансови показатели – осигурителните вноски за сметка на работодателя са на прага за вакантната длъжност, съгласно Класификатора на професиите и длъжностите в България. Това са причините по пакета от насърчителни мерки да се въздържат да кандидатстват работодатели или ако кандидатстват, впоследствие да отказват да сключат договори за определената по мерките работна заплата.

•            чл.50 от Закона за насърчаване на заетостта е за първите пет разкрити работни места от работодатели – микро предприятия. В отчетния месец по мярката работят 5 безработни.

         чл.55а от Закона за насърчаване на заетостта е за безработни над 50 годишна възраст. В отчетния месец по мярката работят 4 безработни.

 

4. Реализация на схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

 

1. Схема BGО5М90PO01-1.2014.001 - проект „Младежка заетост” осигурява възможност на работодателите да наемат младежи в две направления: стажуване и обучение по време на работа. На работодателите, които осигуряват стажуване по схемата, се възстановяват разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място, както и здравните и социални осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. На работодателите, които осигуряват обучение по схемата, се възстановяват разходите за възнаграждения на наетото лице в размер 90% от минималната работна заплата за страната, както и разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Проектът стартира през месец септември 2014 година. Подадените заявки от работодатели са 155. Заявените работни места – 403, а включените в заетост безработни младежи – 91.

2. Схема BGО5М90PO01-1-005-0001 проект „Обучения и заетост за младите хора” се реализира с цел обучение с ваучери и включване на безработни младежи до 29 годишна възраст в заетост. На работодателите, които осигуряват заетост по схемата, се възстановяват разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото работно място, както и здравните и социални осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. Подадените заявки от работодатели през месец февруари са 10, разкритите работни места – 55, а включените в заетост безработни младежи – 21.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн