Съобщение до респондентите за подаване на годишни отчети за дейността през 2015 г.

STZAGORA.NET
*
Във връзка с чл.20 ал.5 от Закона за стетистиката и чл.22 ал.5 от Закона за НАП от 04 януари 2016 г. стартира съвместната кампания на НСИ и НАП по едновременно приемане и обработка на Годишните отчети за дейността (ГОД) на физическите и юридическите лица през 2015 г. и Годишните данъчни декларации.

През  2016 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността(ГОД), т.е. респондентите ще могат да подават ГОД на едно място, съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респондентите).

За първи път през 2016 г. предприятията, които подлежат на консолидиране съгласно чл.37, ал.2 от ЗСч(отм.ДВ, бр.95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), следва да представят в НСИ и консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД) през 2015 г.,

Годишнният отчет за дейността може да бъде подаден по един от следните начини:

на хартия могат да подават само нефинасовите предприятия, несъставящи баланс – еднолични търговци (ЕТ), предприятията в ликвидация или в несъстоятелност, предприятията с нестопанска цел, бюджетните предприятия и икономически неактивните предприятия.
по електронен път, в реално време (on-line) чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система (ИС) “Бизнес статистика”на следния интернет адрес – https://isbs.nsi.bg.

Годишния отчет за дейността с КЕП може да бъде подаден от всички групи задължени лица.

            - По електронен път, в реално време (on-line) чрез използване на персонален  идентификационен код  (ПИК), издаден от НАП, в ИС “Бизнес статистика” на следния интернет адрес – https://isbs.nsi.bg

Годишния отчет за дейността с ПИК може да бъде подаден единствено от     нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Подаването на ГОД с КЕП или ПИК следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация.

Годишният финансов отчет, изготвен съгласно ЗСч и МСС, се подава заедно с годишната данъчна декларация, независимо от избрания начин за подаването й.

ВАЖНО! Всички лица, които нямат задължение за подаване на ГДД за 2015 г., но са длъжни да представят ГОД или Декларация за неактивност за 2015 г. , съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчетите или декларациите си единствено в съответните Отдели за статистически изследвания към ТСБ.

Разпространение на формулярите

Всички ГОД и КГОД за 2015 г. могат да бъдат изтеглени и разпечатани от официалните страници на НСИ и НАП.

Формулярът “Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс” на хартиен носител, се разпространява безплатно в съответните териториални структури на НАП и НСИ.

 

Комплектите на хартия от ГОД на нефинансовите предприятия, съставящи баланс, предприятията с нестопанска цел и инвестиционните предприятия се предлагат срещу заплащане само в териториалните структури на НСИ.

Съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ, Закона за счетоводството, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2016 г., сроковете за предствяне на ГОД и КГОД  са както следва:

* Нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), представят задължително годишен отчет за дейността си през 2015 г., в срок до 03 май 2016 година.

* Нефинансовите предприятия, съставящи баланс представят задължително годишен отчет за дейността си през 2015 г., в срок до 31 март 2016 г. за задължени лица по ЗКПО и в срок до 03 май 2016 г. за задължени лица по ЗДДФЛ.

* Предприятия, които не са осъществявали стопанска дейност през 2015 г. представят задължително Декларация за неактивност (ПРиложение 11) в срок до 03 май 2016 година.

* Предприятия, които подлежат на консолидиране съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗСч (отм.ДВ,бр 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), подават КГОД в срок до 30 юни 2016 година.

КАЛИНА КАЗАНДЖИЕВА,
ДИРЕКТОР ТСБ – ЮГОИЗТОК
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн