Всички населени места с население над 100 жители ще избират свои кметове на 25 октомври 2015 г.

STZAGORA.NET
*
С Указ №162 на Президента на Република България са насрочени общи избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
С направените изменения в Изборния кодекс и Закона за административно-териториалното устройство на Република България населените места, които към датата на обнародване на указа на Президента имат население над 100 души, придобиват статут на кметство по силата на закона и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

В този в смисъл в населените места на територията на община Казанлък, които до момента са кметски наместничества и имат население над 100 души, на 25 октомври 2015 г. ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове. За община Казанлък например това са с. Горно Изворово, с. Голямо Дряново и с. Средногорово.

Извадки от нормативната уредба

Изборен кодекс
Преходни и заключителни разпоредби

§ 16. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г. и бр. 66 от 2013 г.) се правят следните изменения: 1. В чл. 16, т. 1 думите „350 души” се заменят със „100 души”.

§ 17. (1)Населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

Закона за административно-териториалното устройство на Република България

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.; изм., бр. 9 от 2011 г.; изм., бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Условията за създаване на кметство са: 1. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.; изм., бр. 9 от 2011 г.; изм., бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) наличие на население над 100 души общо в населените места, образуващи кметството; 2. възможност за изпълнение на предоставени от общината функции.
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн