Информация за дейността на Дирекция социално подпомагане – Стара Загора

STZAGORA.NET
*

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

Петя Чакърова

 І Помощи по реда на ППЗСП

1. През м. май 2015 г. Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора е отпуснала 173 месечни помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, като са обхванати няколко групи лица и семейства:
-  безработни лица в трудоспособна възраст с редовна регистрация в Дирекция «Бюро по труда»;
-  лица в нетрудоспособна възраст;
-  лица с трайни увреждания.

2. През отчетния период са отпуснати 6 еднократни помощи по реда на чл. 16 от ППЗСП, от които за ресоциализация на лица изтърпяли наказание «Лишаване от свобода»  1 помощ.
3. От началото на 2015 година са подадени общо 456 молби- декларации за отпускане на помощи по реда на ППЗСП- издаване на удостоверения за пътуване на лица с трайни увреждания, плащане на наем на общинско жилище, месечни социални помощи и еднократни социални помощи.
4. Общественополезен труд организиран от общинската администрация са отработили 140 подпомагани лица.
5. ДСП – Стара Загора осигурява здравно 569 лица.

ІІ Помощи по реда на ЗСПД

От началото на 2015г. са подадени 5819 молби-декларации в ДСП Стара Загора по реда на ЗСПД – еднократни помощи за деца, семейни помощи за деца, месечни добавки за деца с увреждания.

През месец май 2015г. социалните работници от отдел „ Социална закрила” са приели и обработили 1090 молби- декларации по реда на ЗСПД.

Месечни помощи за деца получават 11 289 семейства за 15 261 деца на основание Закона за семейни помощи за деца, на обща стойност 911 085 лв.

Месечни помощи за м. май са спрени, поради допуснати отсъствия в учебни заведения, на 86 семейства за 99 деца.

В бр. 32 на ДВ от 05.05.2015г. е обнародвано Решение № 12921 от 30.10.2014г. на ВАС, петчленен състав, с което решение се отменя чл. 19, ал. 2 от ППЗСПД, т. е. месечните помощи за деца с трайни увреждания ще се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба- декларацията.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

От 01.12.2014г. до 22.06.2015г. са приети и обработени 3630 заявления – декларация за отпускане на безплатни едногодишни винетки за 2015г. на лица с увреждания, отказани са на 14 лица.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”, дейност “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

Квотен принцип. Квота за 2015 година за общините Стара Загора и Опан, обслужвани от ДСП – Стара Загора – 37 лични асистенти. Подадени са 41 молби-декларации, от които 5 са откази, 36 са одобрени и с тях е сключен трудов договор.

Условия за включване в НПАХУ:

      Лични асистенти могат да бъдат безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускане на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания нуждаещи се от чужда помощ в ежедневието си.

На територията на община Стара Загора има следните разкрити специализирани институции за възрастни, предоставящи социални услуги, делегирани от държавата дейности:

Дом за възрастни хора с физически увреждания – ул. “Хан Аспарух” №47, с капацитет 211 места,  заети 189 места. Свободните места са за краткосрочно настаняване на лица с увреждания за рехабилитация. Чакащите за дългосрочно настаняване – мъже и жени са общо 37 лица.
Дом за възрастни хора с психични увреждания – с. Лясково, община Стара Загора, с капацитет 60 места, няма свободни места. Чакащите за настаняване – мъже и жени общо са 416 лица.
Дом за стари хора  – к.с. Старозагорски бани, с капацитет 101 места.
Дом за деца с умствена изостаналост с.Петрово – изведен 1 младеж

Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора обслужва населението на община Стара Загора и община Опан – гр.Стара Загора и 64 населени места. Лицата с увреждания получават месечни добавки за социална интеграция и целева помощ за покупка и/или ремонт на МИПСПС по условията и реда на ППЗИХУ и към месец май 2015г. са начислени суми за 10334 лица с увреждания

Тенденцията е за увеличаване на възрастните хора и лицата с увреждания, които се нуждаят от социално подпомагане.

ИНФОРМАЦИЯ

за извеждането на деца с увреждания от специализирани институции на територията на община Стара Загора и настаняването им в социални услуги-резидентен тип ЦНСТ за предходен месец май 2015 година

 

Общо изведените деца от ДДУИ с. Петрово от 01.01.2015 г. до 31.05.2015 г. са 28 деца.
Остават за извеждане от ДДУИ с. Петрово – 0 деца.
Общо изведените деца от ДДУИ с. Сладък кладенец от 01.01.2015 г. до 31.05.2015 г. са 41 деца.

 
Остават за извеждане от ДДУИ с. Сладък кладенец – 2 деца.

Забележка: На 09.06.2015 г. са изведени 2 – те деца от ДДУИ с.Сладък кладенец и са настанени в ЦНСТДМУ гр. Стара Загора.

ИНФОРМАЦИЯ

за извеждането на деца от специализирани институции на територията на община Стара Загора и настаняването им в социални услуги-резидентен тип – ЦНСТДМ за месец юни 2015 година

Оценени за извеждане от ДДЛРГ „ Незабравка“ през месец юни 2015 г. – 1 дете;

Забележка: със заповед № РД01-780/05.05.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП е намален капацитета на ДДЛРГ“Незабравка“ от 45 на 10 места, считано от 01.06.2015 г.

Оценени за извеждане от ДДЛРГ „ Мария Терезия“ през месец юни 2015 г. – 0 деца;
Оценени за извеждане от ДДЛРГ „ Теофано Попова“ през месец юни 2015 г. – 4 деца;
Оценени за извеждане от ДДЛРГ „ Българка“ през месец юни 2015 г. – 7 деца;

Забележка:със заповед на Изпълнителния директор на АСП е преустановено настаняването на деца в ДДЛРГ“Българка“ гр.Стара Загора, считано от 13.05.2015 г.Общо изведени деца от ДМСГД – 48 деца; 

Друга информация за дейността на отдел „Закрила на детето”

за периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г.

Брой постъпили сигнали за деца в риск за периода 01.01.2015 до 31.05.2015 г. – 357.
Брой постъпили сигнали за деца в риск за периода 01.05.2015 до 31.05.2015 г. – 65.
Общият брой случаи, по които работи ОЗД в момента, са 1318 или средно по 82 случая на социален работник.

Постъпилите сигнали са:
- за дете, останало без родителска грижа – 2сигнала;
- упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално) – 7 сигнала;
- неглижиране на дете – 9 сигнала;
-риск от синдром от родителско отчуждение – 1 сигнал;

- за деца с увреждания – 7 сигнала;

- малолетни/непълнолетни бременни или родили деца – 5 сигнала;

- деца, родени от малолетни/непълнолетни майки – 2 сигнала;

- непълнолетни, съжителстващи с лице от противоположния пол и др – 2 сигнала;

- риск от отпадане от училище – 5 сигнала;

- нарушен контакт на детето с отсъстващия родител – 3 сигнала;

- сигнали, по които има открити случаи / с предприета мярка за закрила по ЗЗДетето – чл.23 и чл.26 от ЗЗДетето/ в предходни месеци – 22 сигнала;

Предприета/променена/прекратена мярка за закрила:

-         настанени в специализирани институции –  3 деца, от които 2 са настанени в ДМСГД;

-         реинтегрирани в биологичното семейство – 2 деца;

-         настанени в семейства на роднини или близки –  през месец май 2015 г. няма настанявания на дете в семейство на роднини и близки;

-         настанени в приемни семейства – през месец май 2015 г. няма настанявания на дете в приемно семейство ;

-         настанени в Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие – 0;

-         прекратяване настаняването в институция поради осиновяване – 0;

-         прекратяване настаняването на дете в институция и настаняване в ЦНСТДМ – 21 деца;

-         настаняване на дете в ЦНСТДМ – 2 деца;

ПЕТЯ ЧАКЪРОВА
Директор
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн