Стартира процедура „Нова алтернатива“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

STZAGORA.NEТ
Първата обявена процедура след одобрението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014–2020“ е „НОВА АЛТЕРНАТИВА“

В процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ може да участва единствено АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

Цел на процедурата: Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи и да се подобри качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, и да се преодолеят последиците от социалното изключване и бедност.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ – 65 000 000 лв.

Партньори на Кандидата:
• Общини на територията на Република България;
• Райони на общини;

Допустими дейности:
1. Подаване на заявления от потребителите;
2. Извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален бюджет за ползване на услугата
3. Подбор на личните асистенти;
4. Обучения на личните асистенти в съответствие с базисните изисквания на Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент”;
5. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти;
6. Предоставяне на услугата, вкл. осигуряване на достъп до здравни и социални услуги и други, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение.

Срок за подаване на проектно предложение – 09.03.2015 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на:
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6853
http://www.eufunds.bg

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн