С близо 20% са скочили чуждестранните преки инвестиции в област Стара Загора спрямо предходната година

STZAGORA.NEТ
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор на област Стара Загора към 31.12.2013 г. възлизат на 797 млн. евро, което е с 19.1% повече в сравнение с 2012 г., по данни на НСИ.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 704 млн. евро и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 30 млн. евро. През 2013 г. тези дейности заедно формират 92.1% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 0.5 пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции достигат 25 млн. евро, или с 2.5% повече в сравнение с 2012 година.

B, C, D, E – Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
F – Строителство
G, H, I – Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство
L – Операции с недвижими имоти
M, N – Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности
A, J, O, P, Q, R, S, T, U – Селско, горско и рибно стопанство, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения ; държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа; други услуги

Методологични бележки:

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

* чуждестранно участие в собствения капитал на предприятието;
* плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
* минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн