Започва организацията на Коледните и новогодишни базари в Стара Загора

STZAGORA.NET

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

З А П О В Е Д
№ 10-00-2439
Стара Загора, 28.10.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 10 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане и чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, както и с наближаващите Коледни и Новогодишни празници

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Коледните и новогодишни базари да се организират в периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. включително.
2. Определям следните места за организиране на Коледни и Новогодишни базари:

АБ „ЦЕНТЪР”

- бул. „М. М. Кусев” в отсечката между бул. „Цар С. Велики” и ул. „Св. княз Борис”
- бул. „Цар Симеон Велики” южната страна на Музея на религиите
- бул. „Цар Симеон Велики” пред бившия магазин „Електродом”

АБ „ИЗТОК”

- тротоарната площ пред магазин „Боруй”
- пред читалище „Св. Климент Охридски”
- пред бившия магазин „Битова химия”
- ул. „Августа Траяна” и бул. „Патриарх Евтимий” пред Студентски дом

АБ „ЗОРА”

- на централния площад

АБ „ЗАПАД”

- на ул. „Княз Ал. Батенберг” пред бившето кино „Жельо Диманов”
- в кв. „Три чучура” от северозападната страна на подлеза

АБ „ЖЕЛЕЗНИК”

- на ул. „Загорка” до автобусна спирка № 1
- на ул. „Младост” до кафене „Съни”
- на ул. „Ген. Иван Пашинов” до блок 37

На територията на АБ „Център”:

- на бул. „М. М. Кусев”, в отсечката между бул. „Цар С. Велики” и ул. „Св. княз Борис”, да бъдат разположени 5 /пет/ броя дървени къщички по 6 кв. м. с цена 360. 00 лв. Цената включва само такса за заемана общинска площ, не включва разход за електрическа енергия. В къщичките РАЗРЕШАВАМ продажба само на захарни изделия, скара, бира, вино и безалкохолни напитки.
- на бул. „Цар Симеон Велики”, южната страна на Музея на религиите, да бъдат разположени 7 /седем/ броя дървени къщички по 6 кв. м. с цена 360. 00 лв. Цената включва само такса за заемана общинска площ, не включва разход за електрическа енергия. В къщичките РАЗРЕШАВАМ продажба само на детски играчки, дребни подаръчни комплекти, коледни аксесоари.
- на бул. „Цар Симеон Велики”, пред бившия магазин „Електродом”, да бъдат разположени общо 90 кв. м. търговски павилиони, с цена 182.00 лв./кв. м. Цената включва наем павилион и разход за електрическа енергия. В павилионите РАЗРЕШАВАМ продажба само на детски играчки, дребни подаръчни комплекти, коледни аксесоари.

3. Места за продажба на коледни елхи – съгласно Приложение № 1 (публикувано по-долу – бел. ред.).

4. На местата, определени в т. 2, с изключение на местата на територията на АБ „Център”, РАЗРЕШАВАМ продажба само на детски играчки, дребни подаръчни комплекти, коледни аксесоари, бира, вино и пакетирани захарни изделия.

5. На местата, определени в т. 2, ЗАБРАНЯВАМ продажба на:

- Цигари и алкохолни напитки с действително алкохолно съдържание по обем над 18 % vol.
- Пиротехнически изделия и взривни вещества, които създават опасност за живота и здравето на гражданите.
- Конфекция, трикотаж, бельо.

6. Продажбата на плодове и зеленчуци да се извършва на територията на Общинските пазари, както и на утвърдените със схеми микропазари.

7. Разрешенията за поставяне се издават от Елка Бонева – Началник отдел „Административни бюра”, по реда на чл. 10 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане, и след представяне на следните документи:

- Заявление за участие;
- Ксерокопие на Удостоверение за регистрация на фирма от „Агенция по вписванията”;
- Удостоверение за липса на данъчни задължения, по чл. 87 ал. 6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на Заявление за участие;
- Удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора, издадено не по-рано от 14 дни от датата на подаване на Заявление за участие.
8. Във връзка с противопожарната безопасност да се спазва Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Заявления за участие в Коледните и Новогодишни базари да се приемат от 8.30 ч. на 10.11.2014 г. до 17.30 ч. на 19.11.2014 г. (вкл.) в административните бюра.

Таксите за ползваната площ да се заплащат в касите на административните бюра и в касата на Община Стара Загора.

Заповедта да се популяризира от Пресцентъра на Общината чрез средствата за масово осведомяване.

Препис от Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на главните специалисти в административните бюра.

ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на Община Стара Загора

*
Приложение №1

МЕСТА ЗА ПРОДАЖБА НА КОЛЕДНИ ЕЛХИ

АБ „ЦЕНТЪР”

1. ул. „Ген. Гурко” и ул. „Димчо Стаев” – ю/и ъгъл. – 2 зона
2. бул. „Славянски” и ул. „Отец Паисий” – с/з ъгъл. – 2 зона
3. ул. „Августа Траяна” и ул. „Отец Паисий” – ю/и ъгъл. – 2 зона
4. ул. „Хан Аспарух” и бул. „П. Евтимий”- до пощенския клон. – 3 зона
5. бул. „Цар С. Велики” и ул. „Отец Паисий” – ю/з ъгъл. – 2 зона
6. ул. „Ген. Гурко” и ул. „Отец Паисий” – с/з ъгъл. – 2 зона

АБ „ИЗТОК”

1. бул. „Цар С. Велики” и ул. „Ангел Кънчев” – с/з ъгъл.
2. бул. „Цар С. Велики” и ул. „Л. Каравелов” до читалище „Св. К. Охридски”.
3. зад Билкова аптека – паркинга в междублоковото пространство.
4. бул. „П. Евтимий” и ул. „Августа Траяна” – Студентски дом.
5. ул. „Ангел Кънчев” и ул. „ Ген. Гурко”.
6. кв. „Самара – 2” – до пощенския клон.
7. кв. „Самара – 3”- до автобусната спирка.

АБ „ЗАПАД”

1. кв. „Три Чучура”- северозападната страна на подлеза.
2. кв. „Три чучура – юг”- до автосервиз „Диана”.
3. кв. „Казански” – ул. „ Кап. Петко Войвода” – пред бл. 16
4. кв. „Казански” – ул. „Кап. Петко Войвода” – до Експрес Банк.
5. бул. „Цар С. Велики” № 28.
6. ул. „Княз Ал. Батенберг” пред бившето кино „Жельо Диманов”.

АБ „ЖЕЛЕЗНИК”

1. на ул. „Старозагорско въстание” – с/у бл.28
2. на ул. „Младост” 25 до кафе „Съни”.
3. на ул. „Ген. Ив. Пашинов” до бл.№37

АБ „КОЛЬО ГАНЧЕВ”

1. на бул. „Св. Патриарх Евтимий” – разклона за гр. Раднево.
– до магазина за хранителни стоки.

АБ „ЛОЗЕНЕЦ”

1. на ул. „Витоша” – до Газстанцията.
2. на ул. „Мусала” – на Пазара.

АБ „ЗОРА”

1. на централния площад
#spodelime


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн