Справка на Районна дирекция “Социално подпомагане” за 9-месечието на 2014 г.

STZAGORA.NEТ
1. Справка за брой подпомагани лица и начислени социални помощи за деветмесечие на 2014 г. по ППЗСП, ППЗСПД, ППЗИХУ и НП „АХУ”
* Закон за семейни помощи за деца
Общо за област Стара Загора за деветмесечието на 2014 г. са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца на 36712 случая в размер на 20 714 762лв.
* Месечни помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Общо за област Стара Загора броят на лицата и семействата, подпомогнати за деветмесечието на 2014 г. с месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП е 3 482случая за сумата от 2 069 351лв.
* Еднократни помощи по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
В област Стара Загора За деветмесечието на 2014 г. са начислени общо 72 628 лв. за 269 случая, в това число на 166 лица е отпусната еднократна помощ заради наводненията със сумата от 325лв. на стойност общо 53 950лв.
* Начислени помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания – месечни интеграционни добавки
Общо за област Стара Загора за деветмесечието на 2014 г. са начислени добавки за социална интеграция на 21 549 лица с увреждания в размер на 3 926 618 лв.
* Информация за лицата, включени в дейност „Личен асистент” по Национална програма „Асистенти на хората с увреждания” за област Стара Загора:
Броят на лицата, включени в дейност „Личен асистент” НП „АХУ” от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. е 109, в това число:
- лични асистенти на лица – 57;
- лични асистенти на деца – 52
Националната програма „Асистенти за хора с увреждане” продължава до 31.12.2014 г.

2. Информация за брой подадени молби по чл.10а от ППЗСПД
В дирекциите „Социално подпомагане” в Старозагорска област са подадени 2258 молби за отпускане на целева помощ за първокласници.
За област Стара Загора са отпуснати 2269 еднократни помощи за първокласници, като 933 от тях са в община Стара Загора.

3. Информация за брой подадени молби за целева помощ за отопление по Наредба №РД-07-5 от 2008 г.
От първи юли започна приема на молби-декларации за целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014-2015г. Приемът на молби ще продължи до 31 октомври. До момента в област Стара Загора са приети 7 962 молби. Издадени са 6403 заповеди за отпускане на помощта. Отказите са 613, а 1007 са в процес на обработка.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша:
– за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта;
- до 31 януари 2015 г. – за месеците януари, февруари и март.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн