Дневният ред на днешната сесия на ОбС съдържа 65 предварително обявени точки

STZAGORA.NET
В 9.00 часа днес започва 25-тото редовно заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Дневният ред съдържа 65 предварително обявени точки. По-важните от тях са следните:

1.Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров, кмет на Община Стара Загора

2.Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров

3. Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2013 година.
Вносител: Живко Тодоров

4.Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2014 – 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Вносител: Живко Тодоров

5.Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 „Грижи за деца в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014 г.
Вносител: Живко Тодоров

6. Даване на съгласие на Община Стара Загора за сключване на партньорски споразумения съгласно изискванията на Финансовия механизъм на ЕИП, както с български публични институции, така и с партньори от страните – донори /Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн, Исландия/, във връзка с изпълнение на проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 „Грижи за деца в риск”.
Вносител: Живко Тодоров

7.Уведомление с вх. № 10-01-757 / 16.11.2012год., направено от частен съдебен изпълнител Кръстьо Ангелов за извършване на правно регламентирани действия съгласно разпоредбите на чл. 61, ал. 2 и чл. 63 от ЗН във връзка с придобиване в собственост на имот по силата на чл. 11 от ЗН.
Вносител: Живко Тодоров

8. Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга: „Управление на услуга от обществен интерес на риск и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на парк „Станционна градина” в град Стара Загора – реконструкция, рехабилитация, управление и поддръжка, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията като получава приходи от извършваните от него дейности”. (Оттеглена по време на заседанието – бел. ред.)
Вносител: Живко Тодоров

9.Отмяна на Решение № 704, отразено в Протокол № 21 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 16.05.2013 г.
Вносител: Живко Тодоров

10. Издаване на запис на заповед от община Стара Загора в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 24/226/00321 от 23.04.2013г. по мярка 226 за Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, Община Стара Загора”, сключен между Община Стара Загора и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител: Живко Тодоров

11. Приемане на Декларация от група общински съветници (съдържаща искане за достъп до обществена информация относно съществуването и параметрите на анекс към двустранно споразумение между България и САЩ за унищожаване на боеприпаси и свързан ли е полигон “Змейово” с това споразумение. По време на започналото заседание декларацията бе приета с 44 гласа “За” и нула гласа “Против” и “Въздържал се” – бел. ред.)
Вносители: Н. Горова, М. Динева, М.Пенчев, Кр.Петков и Св.Георгиева

12. Приемане на Декларация, касаеща проекта за промяна на Закона за вероизповеданията.
Вносители: Маноил Манев, Николай Диков (изразяваща неодобрение на каквито и да било промени в Закона за вероизповеданията, които могат да доведат до унищожаването на Музея на религиите в Стара Загора и да допуснат превръщането му в действаща джамия. По време на заседанието декларацията бе приета също единодушно – бел. ред.)

13.Отмяна на решение 877/ 25.07.2013. на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров

14.Промяна на Решение № 492 по Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Стара Загора проведено на 29 ноември 2012 година.
Вносител: Живко Тодоров

15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот частна общинска собственост представляващ «Ромския културен център» за нуждите на Второ РУ «Полиция» – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров

16.Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Иван Ценков Цанков починал на 01.10.2012год. за дете – Дария Иванова Цанкова, родена на 16.04.2012 г.
Вносител: Илка Петкова – Председател на ПК по Социална политика

17.Предложение за решение по молбата на Станка Иванова Димитрова, с постоянен адрес: Стара Загора, ул.”Георги Райчев”№17, до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Вносител: Илка Петкова

18.Предложение за предоставяне за ползване на имот, частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.277.1.4, намираща се в сграда №1, с идентификатор 68850.505.277.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.277, сградата находяща се в град Стара Загора, на адрес ул. Хаджи Димитър Асенов №2, за ползване от СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ – КОБРА”, с ЕИК от регистър БУЛСТАТ:833171696, вписано в регистъра на СНЦ при Окръжен съд град Стара Загора, с решение № по ф.д. 3216/1994г. по описа на същия съд, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, езеро „Загорка”.
Вносител: Живко Тодоров

19. Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче” – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров

20. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 68850.515.69 на СНЦ „Екстрийм клуб – Стара Загора” и за стопанисване и експлоатация на монтирани и изградени рампи и съоръжения.
Вносител: Живко Тодоров

21. Предоставянена имот – частна общинска собственост, на СНЦ „МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ” – гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров

22.Присъждане на награда „Стара Загора”.
Вносител: Емил Христов, Председател на Общинския съвет

23. Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора”.
Вносител: Емил Христов

24.Провеждане на конкурс за управител на „Ученическо хранене” ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров

25.Провеждане на конкурс за управител на „Обредни дейности” ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров

26. Провеждане на конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров

27. Провеждане на конкурс за управител на „Мересев” ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров

28.Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА от кв. 830; УПИ VI-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ от кв. 823 и УПИ X-6710,ОБЩ. от кв. 831 и План за застрояване на новообразуваните: УПИ IX-6713 от кв. 830; УПИ X-6747 от кв. 831; УПИ XII-6750; УПИ XIII-6747; УПИ XIV-6752 и УПИ XV-6751 от кв. 823 – кадастрален район 513 от кв.„Бедечка”, във връзка със Заявление рег.№ 19-05-1-104 от 31.05.2013 г.
Вносител: Живко Тодоров

Следват още 37 точки от дневния ред, които касаят вземането на решения предимно по разпореждания с общински поземлени имоти.

Очаква се допълнително да бъде внесена и точка с предложение за назначаването на четвърти зам.-кмет по Обществен ред и сигурност. По предварителна информация това ще бъде доскорошният директор на ОДМВР ст.комисар Алекси Алексиев. (По време на вече започналото заседание предложението за нов зам.-кмет бе оттеглено от кмета Живко Тодоров, като остана намерението за увеличаване на броя на заетите в общинската администрация поради увеличения обем на работа – бел. ред.)
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн