Свободни работни места за „психолог” и „мениджър на случай” обяви Агенцията по заетостта

STZAGORA.NET
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжностите „психолог” и „мениджър на случай”, свързани с изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица”.

Срок на договора: до 31.12.2013 г.

Основно месечно възнаграждение: 450 лв. и допълнителни възнаграждения по мин. размери, установени в КТ и в нормативните актове по неговото прилагане.

Минимални изисквания за заемане на длъжността психолог:

- да бъдат регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда”;
- да притежават образователно квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност „психология”;
- да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office, електронна поща, интернет.

Минимални изисквания за заемане на длъжността мениджър на случай:

- да бъдат регистрирани като безработни в ДБТ;
- да притежават висше образование по специалности в областта на педагогическите, хуманитерните, социалните, стопанските и правните науки;
- да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office /Word, Excel/, електронна поща, интернет.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в подбора – по образец;
2. Декларация от кандидата – по образец;
3. Автобиография – Europass формат;
4. Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или правоспособност;

Документите се подават до Директора на Дирекция “Бюро по труда”, гр. Стара Загора.

Формуляри могат да се получат в стая 103 при трудовите посредници.
Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване (27.05.2013 г.) на обявата в електронната страница на Агенцията по заетостта.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн