Община Чирпан приключи първия етап от водния проект на града – водоснабдяване, канализация и пречиствателна станция

STZAGORA.NET

Резултатите от приключилия първи етап от проект за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан“ бяха представени днес на пресконференция в БТА – Стара Загора. В нея участваха Кичка Петкова – кмет на община Чирпан (на снимката – в средата), Стайко Генов – зам.-кмет на община Чирпан и зам.-ръководител на проекта, Светла Дончева – експерт по Оперативна програма “Околна среда” и мониторинг (вдясно), Теодора Павлова – представляващ ДЗЗД „Обединение „ИНТЕЛ-ВАГ” (вляво), както и Жаклина Смилянова – представител на ВиК-Стара Загора, асоцииран партньор по проекта (втора отдясно).

Проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан“ е един от най-мащабните проекти по оперативна програма “Околна среда” в област Стара Загора. Реализацията му предвижда изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Чирпан, изграждане на довеждащ колектор и изграждане на съпътстваща инфраструктура на ПСОВ (вкл. път до ПСОВ, довеждащ водопровод, електроснабдяване до ПСОВ и др.)

Първият етап на проекта стартира на 11 март 2011 г. и включваше подготовката на инвестиционен проект на стойност l 351 452,00 лв. Изпълнението на проекта започна след като на 08.03.2011 г. министърът на околната среда и водите Нона Караджова и тогавашният кмет на Община Чирпан Васил Донев подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда“ 2007-2013г.

Дейностите по Етап 1 включваха подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите в проекта; подготовка на инвестиционния проект за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа – гр. Чирпан, както и множество допълнителни дейности, мерки и процедури.

Вторият етап на проекта е със срок на изпълнение 25 месеца и е на стойност 40 799 484,20 лева. В рамките му се предвижда да бъдат изградени или подменени ВиК съоръженията в района. С реконструкцията и изграждането на канализация, в участъците без условия за отвеждане на битовите отпадъчни води, ще се осигури намаляване на съществуващото замърсяване на въздуха, водите и почвите и осигуряване на устойчиви показатели за качеството на средата.

Проектът прилага интегриран подход за решаване на проблемите във ВиК сектора на гр. Чирпан, като реализацията му ще спомогне за:
* Осигуряване на необходимото пречистване, съгласно изискванията на Директива 91/271, чрез изграждане на ПСОВ.
* Предотвратяване на замърсяването на водоприемника (р. Текирска и р. Марица) с всички произтичащи от това екологични ползи и значителен трансграничен ефект. По този начин проектът ще допринесе за постигане на добро екологично състояние на водоприемника на градските отпадъчни води на гр. Чирпан (р. Текирска, приток на р. Марица) чрез намаляване натоварването от градски отпадъчни води.
* Подобряване на състоянието на основните канализационни клонове на гр. Чирпан, чрез реконструкция и модернизация, с цел увеличаване на капацитета им за поемане на увеличеното количество отпадъчни води.
* Доизграждане на канализационната мрежа, чрез включване на всички квартали на гр. Чирпан в нея. Постигане на 100% изграденост на мрежата, присъединяване на нови жители и абонати (включително промишлени) и осигуряване на достатъчно водно количество и товар на замърсяването за нормалната експлоатация на ПСОВ.
* Намаляване на съществуващото замърсяване на въздуха, водите и почвите и осигуряване на устойчиви показатели за качеството на средата в участъците без условия за отвеждане на битовите отпадъчни води, което ще бъде постигнато чрез реконструкцията и изграждането на канализация.
* Подобряване качеството на питейната вода, намаляване на авариите и загубите по водопреносната мрежа чрез реконструкция и модернизация на водопреносната мрежа по трасето на предвидената за полагане канализация.

Проектът ще има положителен ефект и принос към повишаване качеството на живот в гр. Чирпан. Подобряването на техническата инфраструктура ще има благоприятен ефект за привличане и задържане на инвестиции.
*

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн