Община Чирпан внесе проект за пречиствателна станция по ОП „Околна среда”

Предвижда се реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, изграждане и довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни води

Община Чирпан кандидатства пред Министерството на околната среда и водите с проектно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 жители” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Инвестиционните проекти по процедурата ще се изпълняват на два етапа:
етап на подготовка на инвестиционния проект (техническа помощ за подготовка);
етап изпълнение на инвестиционния проект (реализация).

След одобрението на проекта се предвижда изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Чирпан, изграждане на довеждащ колектор и изграждане на съпътстваща инфраструктура на ПСОВ (вкл. път до ПСОВ, довеждащ водопровод, електроснабдяване до ПСОВ и др.)

Очаква се до края на годината Община Чирпан да получи отговор за внесеното проектно предложение. В посочените срокове за кандидатстване по процедурата са внесени проекти от девет общини, сред които е и Община Чирпан.

Стиляна МИЛЧЕВА,

Мл. експерт “Връзки с обществеността”

Община Чирпан


-

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн