Екопроблемите на Стара Загора обгазиха и Брюксел. Нашият коментар.

-

До медиите в Стара Загора вчера бе разпространен следният текст:

Гръцкият евродепутат от групата на зелените Михаил Тремопоулос е задал на 12-ти май 2010 г. до Европейската комисия следните парламентарни въпроси:

„От 2002 г. атмосферния въздух и околната среда в Стара Загора – България се замърсява систематично с концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и хлороводород.
На 19.02.2010 г. мониторната станция на в село Остра могила, близо по военен полигон Змейово и Стара Загора, регистрира концентрации на фосген 2,8-2,9 микрограма на метър кубичен, което предполага, че опасните съединения може да са били използвани на военния полигон.

Българските власти не информират веднага местното население за източника на замърсяване на атмосферния въздух и не вземат някакви мерки за спиране на замърсяването.

1. Знае ли Комисията защо Министерство на околната среда и водите и Министерство на отбраната в България не осигуряват информация на населението от област Стара Загора за източника на замърсяване на атмосферния въздух?

2. Какви мерки Комисията планира да предприеме, за да задължи българските власти да спрат замърсяването на атмосферния въздух от военен полигон “Змейово?”

Въпросите са публикувани на сайта на Европарламента на следния адрес: (КЛИКНЕТЕ ТУК)

А това е оригиналният текст на питането, който се отваря в сайта на Европарламента на горепосочения адрес:

Parliamentary questions
12 May 2010 E-3343/10

WRITTEN QUESTION by Michail Tremopoulos (Verts/ALE) to the Commission

Subject: Air pollution caused by the Zmeyovo military test field near Stara Zagora, Bulgaria

Since 2002, the ambient air and the environment in Stara Zagora, Bulgaria, have been systematically polluted with concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxide, hydrogen sulphide and hydrogen chloride.On 19 February 2010 the monitoring station at the village of Ostra Mogila near the Zmeyovo military test field near Stara Zagora registered the concentration of phosgene at 2.8 — 2.9 micrograms per cubic metre, suggesting that dangerous compounds may have been used on the military test field.

The Bulgarian authorities do not inform the local population promptly about the source of ambient air pollution and do not take any measure to stop the pollution.

1. Is the Commission aware why the Ministry of Environment and Waters and the Ministry of Defence of Bulgaria do not provide information to the population of the county of Stara Zagora about the source of ambient air pollution?

2. What measures does the Commission plan to undertake to urge the Bulgarian authorities to stop the ambient air pollution from the Zmeyovo military test field?
-


КОМЕНТАРЪТ НА STZAGORA.NET:

На евродепутатите това им е работата – да се интересуват от проблемите и да действат за решаването им. Приветстваме активната позиция на гръцкия депутат, но имаме и някои въпроси към него.

1. Запитахме РИОСВ-Стара Загора наистина ли на посочената дата – 19 февруари 2010 година – са измерени стойности на фосгена в пункт Остра могила от 2,8-2,9 микрограма на кубичен метър въздух. Оттам ни отговориха, че в този ден най-високата стойност на фосгена за деня, регистрирана от станцията в Остра могила в 8 часа сутринта, е 0,9 микрограма на кубичен метър въздух.

При това сериозно разминаване в цифрите веднага следва да попитаме уважаемия евродепутат Михаил Тремопоулос какви данни е ползвал – официални или неофициални, и откъде ги е получил – от определена българска институция ли, или от негови съветници. Ако от съветници – от кои? Питаме, тъй като това очевидно са недобре информирани хора. За да му помогнем да си направи коректните изводи, ще му напомним, че пределно допустимата концентрация на фосгена е 20 микрограма на кубичен метър въздух. В случая реалната стойност е била над 20 пъти по-ниска.

2. Още в началото на питането си Михаил Тремопоулос сочи, че Стара Загора системно се замърсява, цитираме неговия израз, с “концентрации” на серен диоксид, азотен диоксид и т.н.

Искаме да попитаме Михаил Тремопоулос как разбира той термина “концентрации” и в какъв смисъл го употребява – “високи концентрации” ли има предвид, “наднормени концентрации” ли, “минимални концентрации” ли, или нещо друго. Интересното е, че този термин – “концентрации” – се употребява непрекъснато от определени кръгове в България, които виждат замърсителя на старозагорския въздух само в лицето на военния полигон “Змейово”. Под общия знаменател на термина “концентрации”, който се е превърнал в нещо като тяхна словесна визитна картичка, тези кръгове поставят дори случаите, когато във въздуха има незначителни следи от даден газ, като по този начин насочват в неправилна посока общественото мнение. Сега виждаме същия този твърде специфично употребяван термин вложен в устата вече на чуждестранен евродепутат. Оттук произтича и конкретният ни въпрос към него: Сам ли писахте текста на питането си, г-н Тремопоулос? Ако не, кой Ви го даде или внуши, за да го отправите към Еврокомисията от свое име?

3. По-нататък в питането си гръцкият евродепутат твърди: Българските власти не информират веднага местното население за източника на замърсяване на атмосферния въздух и не вземат мерки за спиране на замърсяването.

Тъй като категорично не сме съгласни с това негово твърдение, искаме да информираме г-н Михаил Тремопоулос, че, първо, всяко значимо замърсяване на атмосферния въздух, дори и непревишаващо пределно допустимите концентрации, веднага става известно на местното население чрез бдителните старозагорски медии, които са особено чувствителни на тази тема. Те ползват подаваните в реално време онлайн данни за замърсяването на въздуха с 12 различни атмосферни замърсители от автоматичните измервателни станции на Министерството на околната среда и водите, разположени в и около Стара Загора, в това число и около военния полигон “Змейово”. Тези данни са достъпни за всеки на IP-адрес http://80.253.48.251. Г-н Тремопоулос може сам да се убеди, като проследи линка. Отделно от това вътре в самия полигон работи автоматична измервателна станция на Министерството на отбраната, данните от която от 1 юли също са достъпни онлай за всеки на адрес http://79.124.70.109/ (КЛИКНЕТЕ ТУК).

Що се отнася до източника на замърсяването на въздуха, досега българските власти, включително авторитетни парламентарни комисии и редица български министри от различни правителства, нееднократно и категорично са го посочвали. Но този източник не е военният полигон “Змейово”. До момента, въпреки продължаващата вече шеста година обществена истерия, никой не е дал нито едно доказателство, че полигон “Змейово” замърсява по какъвто и да било начин въздуха на Стара Загора.

Ако г-н Тремопоулос знае за такова доказателство, го приканваме да го посочи. Уверяваме го, че старозагорската общественост следи много отблизо всички възможни подозрения за евентуалната вина на полигон “Змейово” и няма да търпи съществуването му нито ден, ако такава вина бъде доказана.

Абсолютно същото е отношението по проблема и на министър-председателя на България г-н Бойко Борисов, който е обещал на старозагорци да закрие полигона, ако се намери негова вина в обгазяването на града и региона.

Този полигон, ако изключим стотината работни места, които осигурява, не е нужен на жителите на Стара Загора, тъй като е пречка за развитието на инфраструктурата на региона. Което не означава, че трябва да се търсят измислени поводи за закриването му. Всяко жонгльорство с цифри и факти около замърсяването на въздуха в региона дразни здравия разум на местните хора. Нека г-н Тремопоулос има предвид и това.

Сега ще коментираме двете конкретни питания на г-н Тремопоулос към Европейската комисия.

4. “Знае ли Комисията защо Министерство на околната среда и водите и Министерство на отбраната в България не осигуряват информация на населението от област Стара Загора за източника на замърсяване на атмосферния въздух?”, е първият му въпрос.

Тук г-н Тремопоулос твърди, първо, че двете български министерства не информират местното население за източника на замърсяване на въздуха. Но твърдението му е абсолютно невярно. Местното население е достатъчно добре информирано, че:

- Замърсяването на региона със серен диоксид (между другото силно ограничено през последните години чрез изграждането на съответните промишлени пречистващи инсталации) идва от изгарянето на лигнитни въглища в район, несъвпадащ с района на военния полигон “Змейово”.

- Замърсяването с азотни оксиди в Стара Загора е причинено най-вече от интензивния автомобилен трафик, както е навсякъде по света, включително и в Серес и Солун, както г-н Тремопоулос най-добре знае.

- Относно наличието на техногенни следи от фосген във въздуха, от които г-н Тремопоулос очевидно е силно впечатлен, ще насочим вниманието му към редица публикации в интернет, които обясняват повсеместното разпространение в земната атмосфера на този газ, използван в миналото и като бойно отровно вещество. Един от показателните текстове се намира на следния адрес: http://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2007/poison-gas/ – сайт на University of York. Там пише буквално следното: “Phosgene plays a major role in the preparation of pharmaceuticals, herbicides, insecticides, synthetic foams, resins and polymers, though its use is being reduced” – “Фосгенът играе важна роля в изготвянето на лекарства, хербициди, инсектициди, синтетични пени, гуми и полимери, макар че употребата му се намалява.” Неудобно ни е да сочим такива елементарни неща на човек, завършил социална екология в престижния Годар Колидж, но явно се налага.

Второ, г-н Тремопоулос пита знае ли Европейската комисия защо МОСВ и МО не информират населението за източника на замърсяване на атмосферния въздух. Което, както посочихме по-горе, просто не е вярно. А това обезсмисля въпроса на евродепутата.

5. “Какви мерки Комисията планира да предприеме, за да задължи българските власти да спрат замърсяването на атмосферния въздух от военен полигон Змейово?”, е вторият въпрос на евродепутата към Еврокомисията.

На свой ред ние питаме: Откъде знае г-н Тремопоулос, че замърсяването на въздуха на Стара Загора идва от военния полигон “Змейово”? Какви факти и цифри стоят зад твърдението му и може ли да го докаже? Може би има достъп до данни, останали неизвестни досега за жителите на Стара Загора. Ако е така, молбата ни е да ги сподели с нас.

Ако пък не разполага с такива доказателства, бихме попитали г-н Тремопоулос на какво в такъв случай базира питането си към Европейската комисия и защо настоява тя да задължи българските власти да спрат нещо, което реално не съществува.

Не е ли това опит за груба манипулация на Европейската комисия от негова страна с непроверени и тенденциозни твърдения?

Още по темата:

Отворено писмо на министъра на отбраната Аню Ангелов до общинските съветници от гр. Стара Загора, подписали се под декларация относно полигон „Змейово“

Военният министър пак писа на старозагорските старейшини

-

бутони за социални мрежи

3 коментари on “Екопроблемите на Стара Загора обгазиха и Брюксел. Нашият коментар.”

  • С.Лем wrote on 13 юли, 2010, 0:48

    Европейската комисия е отговорила на питането на гръцкият евродепутат от групата на зелените Михаил Тремопоулос. Моля коментирайте отговора на ЕК: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-3343&language=EN

  • admin wrote on 13 юли, 2010, 9:44

    Готово. Вижте публикацията.

  • pvc дограма wrote on 7 юни, 2013, 12:39

    Трябва да обръщаме повече внимание на това какво причиняваме на природата като например замърсяването на региона със серен диоксид,между другото силно ограничено през последните години чрез изграждането на съответните промишлени пречистващи инсталации, идва от изгарянето на лигнитни въглища в район, несъвпадащ с района на военния полигон „Змейово“. И не само в този район на много места гледката е покъртителна, след години вече може да бъде късно. Хубаво е да правим нови неща, но нека помислим и за природата без която трудно, невъзможно бихме живяли. Статията е страхотна!


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн