Колко души живеят в Старозагорска област и в отделните градове – статистически данни

STZAGORA.NET
*
Старозагорският регион е пети по население в България
*

Брой и структури на населението

Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на пето място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (412 684) и преди област Благоевград (310 321). В сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 2 308 души, или с 0.7%.

Мъжете са 155 975 (48.5%), а жените 165 402 (51.5%), или през 2016 г. в област Стара Загора на 1 000 мъже се падат 1 060 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 69 965, или 21.8% от населението на областта. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 4.3 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.4%, а на мъжете – 17.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (45.9%), Братя Даскалови (31.3%) и Чирпан (26.4%). Общо в 8 общини този дял е над средния за областта. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Гурково (18.3%), Николаево (18.5%) и Стара Загора (19.6%).

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 46 816, или 14.6% от общия брой на населението на областта, като спрямо 2015 г. този дял нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – намалява с 0.5 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Николаево – 26.4% и Гурково – 19.3% от населението на общината. Общо в 6 общини този дял е под общия за областта, като най-нисък е в община Опан – 8.3%, следвана от община Раднево -12.6%.

Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] в област Стара Загора е 57.1%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение през 2001 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 48.4 и 55.8%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 50.2%, отколкото в селата – 77.9%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в област Стара Загора достига 43.9 години в края на 2016 година.

Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете на областта средната възраст на населението е 42.8 години, а в селата – 46.7 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени[2] при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са: до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2016 г. е 189 467 души, или 58.9% от населението на областта, като мъжете са 100 037, а жените – 89 430. Броят на трудоспособното население намалява с 1 778 души, или с 0.9% през 2016 г. спрямо предходната година.

Към края на 2016 г. над трудоспособна възраст са 82 164 души, или 25.6%, а под трудоспособна възраст – 49 746 души, или 15.5% от населението на областта.

[1]Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

[2]Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години).  Към 31.12.2016 г. в област Стара Загора това съотношение е 63. За сравнение през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 117 млади хора.

 

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2016 г. в градовете живеят 231 243, или 72.0%, а в селата 90 134, или 28.0% от населението на област Стара Загора.

В съответствие с административно-териториалното устройство на България, област Стара Загора е разделена на 11 общини и 148 кметства. Към края на 2016 г. населените места в областта са 206, от които 11 са градове и 195 – села. В 4 населени места няма население. В 23, или в 11.2% от населените места живеят от 1 до 50 души включително.

С население над 10 хил. души са 6 общини в област Стара Загора, в които живеят 90.6% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2 621 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора – 158 262 души (49.2%).


Методологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, образец ЕСГРАОН – ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Националният осигурителен институт; Министерството на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.
#

junбутон за споделяне


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн