Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10 януари 2017 г

1
Координатор, износ
Средно
1
Счетоводител, оперативен
Висше, средно, икономически умения
1
Отчетник, счетоводство
Висше, средно, икономически умения
1
Контрольор, запаси
Висше, средно
1
Стоковед
Средно
1
Експерт, управление на човешките ресурси
Висше икономическо, стаж по специалността, компютърни умения, срочен договор – до завръщане на титуляра
1
Завеждащ техническа служба
Средно, компютърни умения
1
Секретар
Средно, компютърни умения
1
Касиер, банка
Висше, средно, компютърни умения
3
Асистент „Фитопатология“, „Технология на преработване на етерично-маслени суровини“, „Поливно земеделие“
Висше – магистър – Агрономство, желателно владеене на англ. език, компютърни умения
2
Химик, контрол на качеството
Висше – магистър – Химия, желателно владеене на англ. език, компютърни умения
1
Микробиолог
Висше – магистър – Микробиология, желателно владеене на англ. език, компютърни умения
1
Медицинска сестра
Висше, полувисше – медицинска сестра или акушерка, стаж по специалността
1
Музикален ръководител
Висше – музикални специалности
1
Читалищен секретар
Висше, средно, компютърни умения, шоф. книжка кат. „В“
1
Психолог
Висше – Психология, 1 г. стаж по специалността, компютърни умения
1
Диспечер, транспортни средства
Средно, компютърни умения
1
Куриер
Средно, компютърни умения, шоф.книжка кат. „В“
1
Снабдител, доставчик в пералня/перачница
Средно, компютърни умения, шоф.книжка кат. „В“
9
Продавач-консултант
Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения
4
Помощник-готвач
Средно, основно
3
Работник, кухня
Средно
3
Сервитьор
Средно
2
Помощник-възпитател
Средно, валидна здравна книжка
1
Социален терапевт – детегледач
Средно
1
Работник, поддръжка
Основно, технически умения, шоф. книжка категория „В“, работи се 4 часа на граждански договор
1
Арматурист
Средно, квалификация, 3 г. стаж
1
Кофражист
Средно, квалификация, 3 г. стаж
2
Оператор на ММ с ЦПУ
Средно, предлага обучение на младежи
2
Настройчик, металообработващи машини с ЦПУ
Средно, 1 г. предишен опит
10
Машинен оператор, металорежещи машини
Средно, технически умения
4
Машинен оператор, металообработващи машини
Средно, основно, технически умения
5
Контрольор, качество
Висше, средно
5
Оператор, преса за метал
Средно
11
Монтажник, изделия от метал
Средно техническо
8
Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
Средно
2
Машинен оператор, пресоване на пластмасови изделия
Средно
5
Машинен оператор на ММ с ЦПУ
Средно техническо, опит по професията
10
Стругар /ЦПУ/
Средно техническо, опит по професията
4
Шлайфист
Средно, технически умения
24
Шлосер
Средно, основно
11
Фрезист
Средно
1
Полировач, метал
Средно, основно
1
Заварчик
Средно, правоспособност, 1-2 г. стаж
26
Работник, сглобяване на детайли
Основно, начално
10
Обслужващ, бензиностанция
Средно
1
Автомонтьор / и Председател на комисия за годишни технически прегледи/
Висше, средно техническо образование – всички специалности от област „Транспорт“, 3 г. стаж по специалността, шоф. книжка категория „В“
2
Шофьор, товарен автомобил
Средно, шоф. книжка кат. „С+Е“
4
Шофьор, разносна търговия
Средно, шоф. книжка кат. „С“
2
Тракторист
Основно, кат. „В“ и „Ткт“, 1 г. стаж
10
Шивач
Средно, основно, опит по професията
1
Секционен майстор
Средно, технически умения
1
Апретурист, влакна/текстил
Средно
1
Машинен оператор, пералня/перачница
Средно, основно
2
Тапицер
Средно, 1 г. стаж
2
Общ работник, строителство
Средно, срочен договор по проект, кандидатите да са на възраст до 28 г. включително
5
Работник зареждане на рафтове
Средно

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

1
Учител по химия
Висше – Химия

За вас, работодатели!

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) – свободни средства – 33 857 лв.;
• безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 7 143 лв.;
• безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средства – 2 574 лв.;
• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 690 лв.;
• за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 714 лв.;
• за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 530 лв.;
• безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ – свободни средства – 4 882 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 787 лв.;
• безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 432 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 7 685 лв.;
• безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 234 лв.;
• безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 2 695 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 2 920 лв.;
• за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 1 992 лв.;
• безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 2 235 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
• работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 3009 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, както и на тел. 0431/64 048.

* * *
ВАЖНО

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОБЯВЯВАЩИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
В Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък

С цел подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодатели и разширяване на каналите на достъп на електронната страница на Агенцията по заетостта е реализиран интерфейс, чрез който работодателите могат да подават on-line заявки за свободни работни места на несубсидирания трудов пазар.

С отварянето на този канал за достъп до предоставяните услуги Агенция по заетостта отговаря на желанието на своите клиенти за използване на съвременни средства за комуникация.

Ежедневно служител от Дирекция „Бюро по труда” проверява за наличието на on-line подадени заявки и трудов посредник осъществява контакт с работодателя за уточняване параметрите на заявката и допълнителни условия, съществени за обявената позиция, за начина на извършване на подбор и насочване на търсещите работа лица към работодателя.

Интерфейсът е достъпен на сайта на Агенция по заетостта: AZ.GOVERNMENT.BG, в рубриката „Предлагащи работа”

=======

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекците ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници и на телефони 0431/64 456 и 64 592, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат
регистрация като активно търсещи работа.
#

jun


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. Авторите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за съдържанието им. Издателят получава неограничени права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Издателят не носи отговорност, ако авторите са причинили вреда на трети лица.
Powered by уеб дизайн